TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Höwesjeň agyr atletikaç;y ýene dünýä rekordyny goýdy

ABŞ-nyň Arkanzas ştatynda ýaşaýan Şeri Mobli ýaşy bir çene baransoň, osteporoz keselinden ejir çekip başlady. Lukmanlar oňa agyr atletika bilen meşgullanmagy maslahat berdiler…

Şeýlelikde Şeri Mobli 60 ýaşynda agyra atletika bilen meşgullanyp başlady. Ol häzir 69 ýaşynda. Täsin tarapy ýakynda dünýäniň iň ýaşuly höwesjeň agyr atletikaçylarynyň biri hasaplanylýan bu ýene pauerlifting boýunça dünýä rekordyny täzeledi.

Bu barada berilýän habarlarda Şeri Mobliniň öz agramy görkezilmändir, ýöne onuň 138 kilogram agyrlykdaky ştangany galdyryp, öz agram derejesinde dünýä rekordyny goýandygy aýdylýar. Gyzykly tarapy, ýedi onlugy tegeläp barýan Şeri Mobli rekordy täzeläp biljekdigine ynanýar.

Ýene-de okaň

Awazadaky resminama BMG-niň resmi resminamasy hökmünde çap edildi

Türkmenistanyň Prezidenti Hytaý Halk Respublikasynyň ýolbaşçylaryny gutlady

Türkiýede 8 aýda 69 sany Türkmen kompaniýa esaslandyryldy

Baş Redaktor

Teswirle