TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Hususy telekeçileriň dykgatyna

Türkmenistan gazetindeberlen bildirişe görä, Türkmenistanyň pensiýa gaznasy “Döwlet pensiýa ätiýaçlandyrmasy hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň 21-nji maddasyna laýyklykda, 2019-njy ýylyň II ýarym ýyly üçin hasabat döwrüniň başlanandygyny ýatladyp, 2020-nji ýylyň 15-nji fewralyna çenli Türkmenistanyň Pensiýa gaznasynyň ýerli edarasyna beýannamanyň berilmegi bilen bir wagtyň özünde, pensiýa gatançlaryňyzy tölemegiňizi sizden haýyş edýär.

Ýene-de okaň

Serhetabat we Oguzhan etrap häkimlikleri ýatyryldy

Baş Redaktor

Farap we Döwletli etrap häkimlikleri ýatyryldy

Baş Redaktor

Daşoguz welaýatynda ady üýtgedilen we ýatyrylan etraplar

Baş Redaktor

Teswirle