TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
PEÝDALY MASLAHAT

Hususy kärhana/hojalyk jemgyýeti –gaýtadan bellige almak

Hukuk salgysy, esaslyk maýasy, pasport maglumatlary we beýleki üýtgetmeler üçin hususy kärhanany we hojalyk jemgyýetini gaýtadan bellige almak üçin gerekli resminamalaryň sanawyny Size ýetirýäris.

 1. Bellenen nusgada arza (Gaýtadan bellige almak hakynda)
 2. Esaslandyryjynyň karary/teswirnamasy (üýtgeýän maddasy, bendini görkezmeli, goşundynyň tassyklamak gaýtadan bellige almak)
 3. Tertipnama goşulma 2 nusgada
 4. Bankdan esaslyk maýasy barada kepilnama ýada auditoryň tassyk haty
 5. Hukuk salgysynyň tassyk haty (Aşgabat şäher häkimliginiň Arhitektura we şähergurluşygynyň Baş müdirligi ýa-da etrap häkimlikleri tarapyndan berilýär.)
 6. Aşgabat şäher statistikadan iş görnüşleri barada resminama
 7. Bankda bergisiniň we 2-nji tekeje berginiň ýoklugy barada kepilnama
 8. Salgyt bölüminden Döwlet býujetine bergsiniň ýoklugy barada kepilnama
 9. Pensiýa gaznasynyň bölümine bergisiniň ýoklugy barada kepilnama
 10. Esaslandyryjynyň şahsy kagyzlary
 11. Esaslandyryjylaryň pasport nusgasy
 12. Ýolbaşçynyň wezipä bellenenligi barada buýrugy tassyklanan görnüşde
 13. Göçürme, Şahadatnama, tertipnama,asyl nusgalary
 14. Gaýtadan bellige almak üçin 100manat (Türkmenistanyň maliýe we ykdysadyýet ministrligi Aşgabat.ş Merkezi Bank H/H 2310193411010040000200 MFO 390101101 S/K 101111007529)
 15. Göçürmäniň möhleti geçen bolsa möhletini uzaltmak üçin arza (erkin görnüşde)
 16. Göçürmäniň möhleti uzaldylmadyk bolsa düşündiriş
 17. Ýylyň dowamynda edilen işler barada gysgaça hasabat
 18. Möhletini uzaltmak üçin tölegi 50 manat (Türkmenistanyň maliýe we ykdysadyýet ministrligi Aşgabat.ş Merkezi Bank H/H 23104934110153100000000 MFO 390101101 S/K 101111007529)
 19. Ynanç haty+pasport kopiýa
 20. Papka -1 sany

(Ähli resminamalar asyl nusgada bolmaly)

Hormatly okyjylarymyz!

Hususy kärhanany we hojalyk jemgyýetini bellige almak we bu kärhanalarda göçürmäniň möhletini uzaltmak, esaslandyryjynyň üýtgemegi üçin gerekli resminamalaryň sanawyny aşakdaky habarlarymyzdan okap bilersiňiz!

 

Hususy kärhana:bellige almak uçin gerekli resminamalar

Hojalyk Jemgyýetini bellige almak üçin gerekli resminamalar

 

Göçürmäniň möhletini uzaltmak

Kärhanalarda Esaslandyryjylaryň üýtgemegi

 

 

Habarlary aňsat okamak üçin Täze Applikasiýa: Ata Watan Türkmenistan applikasiýany özüňiziň Android ulgamly mobil telefonyňyza ýükläň! Ýakyn wagtda IOS ulgamynda hem applikasyýamyz hereket edip başlar. Applikasiýany ýüklemek üçin aşakdaky suratyň üstüne basyň ýa-da Google Play-dan “Atavatan Turkmenistan”  ýazyp gözleg ediň!

 

Ýene-de okaň

Aşgabat şäheri boýunça awtoulaglary resmileşdirmek üçin nokatlaryň ýerleşýän salgylary

Ata Watan Eserleri

Sürüjilik şahadatnamasyny çalyşmaklyk üçin gerekli resminamalaryň sanawy

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň raýatlaryna pasport resmileşdirmek üçin talap edilýän resminamalar

Ata Watan Eserleri

Teswirle