Howandarlyga mätäç çagalara operasiýa bejergileri üçin serişde goýberiler

Mälim bolşy ýaly, hormatly Prezidentimiziň Kararyna laýyklykda, ösüp gelýän ýaş nesilleri durmuş taýdan goldamak, howandarlyga mätäç çagalaryň saglygynyň dikeldilmegine ýardam bermek, olaryň bagtyýar durmuşda ýaşamagy hem-de olarda belent ynsanperwerlik häsiýetleriniň kemala gelmegi üçin amatly şertleri döretmek maksady bilen, şu ýylyň mart aýynda ýörite Haýyr-sahawat gaznasy döredildi. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň … Continue reading Howandarlyga mätäç çagalara operasiýa bejergileri üçin serişde goýberiler