TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Howa maglumaty: üýtgäp durýan bulutly howa bolar

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň ýurdumyzda şu hepdäniň dowamynda boljak howanyň ýagdaýy barada maglumat berdi. Bu maglumat “Türkmenistan” gazetinde çap edildi.

Balkan welaýatynda üýtgäp durýan bulutly howa bolup, hepdäniň ikinji ýarymynda az-kem ýagyş ýagar. Demirgazyk-günbatardan günorta-gündogara ugruny üýtgedýän, tizligi sekuntda 8 — 13 metrden 11 — 16 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijelerine +1… +6 gradusdan +6… +11 gradus aralygynda maýyl, gündizlerine +20… +25 gradus, welaýatyň kenarýaka etraplarynda +9… +14 gradus maýyl bolar.

Ahal welaýatynda üýtgäp durýan bulutly howa bolup, hepdäniň başynda we ikinji ýarymynda az-kem ýagyş ýagar. Demirgazyk-günbatardan günorta-gündogara ugruny üýtgedýän, tizligi sekuntda 6 — 11 metrden 11 — 16 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijelerine +2… +7 gradusdan +7… +12 gradus aralygynda maýyl, gündizlerine +13… +18 gradusdan +21… +26 gradus aralygynda maýyl bolar.

Mary welaýatynda üýtgäp durýan bulutly howa bolup, hepdäniň başynda az-kem ýagyş ýagar. Demirgazyk-günbatardan günorta-gündogara ugruny üýtgedýän, tizligi sekuntda 6 — 11 metrden 10 — 15 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijelerine +2… +7 gradusdan +5… +10 gradus aralygynda maýyl, gündizlerine +13…+18 gradusdan +20… +25 gradus aralygynda maýyl bolar.

Lebap welaýatynda üýtgäp durýan bulutly howa bolup, hepdäniň başynda az-kem ýagyş ýagar. Demirgazyk-günbatardan günorta-gündogara ugruny üýtgedýän, tizligi sekuntda 7 — 12 metrden 11 — 16 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijelerine 0… +5 gradusdan +6… +11 gradus aralygynda maýyl, gündizlerine +12… +17 gradusdan +20… +25 gradus aralygynda maýyl bolar.

Daşoguz welaýatynda üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan günorta-gündogara ugruny üýtgedýän, tizligi sekuntda 6 — 11 metrden 10 — 15 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijelerine -3… +2 gradusdan +1… +6 gradus aralygynda maýyl, gündizlerine +4… +9 gradusdan +14… +19 gradus aralygynda maýyl bolar.

Paýtagtymyz Aşgabatda üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan günorta-gündogara ugruny üýtgedýän, tizligi sekuntda 7 — 10 metrden 9 — 12 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijelerine +3… +5 gradusdan +7… +9 gradus aralygynda maýyl, gündizlerine +15… +17 gradusdan +22… +24 gradus aralygynda maýyl bolar.

 

Telekeçilik Sahypamyz

Telekeçilik bilen meşgullanmak isleýän ýaşlaryň we telekeçileriň söýgüli sahypasy-Telekeçilik Sahypasy!

Ýene-de okaň

Özbegistan Türkmenistana “Tiz kömek” awtoulaglaryny iberdi

Türkmenistan Türkiýä ynsanperwer kömegini berdi

Baş Redaktor

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Türkiýä gynanç hatyny iberdi

Teswirle