JEMGYÝET

Howa maglumaty: hepdäniň ikinji ýarymynda gar gatyşykly ýagyş ýagar

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiya baradaky gullugy ýurdumyzda şu hepdäniň dowamynda boljak howanyň ýagdaýy barada maglumat berýär. Şol maglumat “Türkmenistan” gazetinde çap edildi.

Balkan welaýatynda üýtgäp durýan bulutly howa bolup, hepdäniň ortasynda gar gatyşykly ýagyş ýagar. Günorta-gündogardan demirgazyk-günbatara ugruny üýtgedýän, tizligi sekuntda 8-13 metrden 12-17 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijelerine -3… -8 gradus sowukdan +2… +7 gradus aralygynda maýyl, gündizlerine +15…+20 gradus, welaýatyň kenarýaka etraplarynda +7… +12 gradus maýyl bolar.

Ahal welaýatynda üýtgäp durýan bulutly howa bolup, hepdäniň ikinji ýarymynda gar gatyşykly ýagyş ýagar. Gündogardan demir­gazyk-günbatara ugruny üýtgedýän, tizligi sekuntda 6 — 11 metrden 10 — 15 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijelerine -5… -10 gradus sowukdan +4 +9 gradus aralygynda maýyl, gündizlerine 0… -5 gradus sowukdan +18…+23 gradus aralygynda maýyl bolar.

Mary welaýatynda üýtgäp durýan bulutly howa bolup, hepdäniň ikinji ýarymynda gar gatyşykly ýagyş ýagar. Günorta-gündogardan demirgazyk-günbatara ugruny üýtgedýän, tiz­ligi sekuntda 7 — 12 metrden 10 — 15 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijelerine -6… -11 gradus sowukdan +3… +8 gradus aralygynda maýyl, gündizlerine -4…+1 gradusdan +18… +23 gradus aralygynda maýyl bolar.

Lebap welaýatynda üýtgäp durýan bu­lutly howa bolup, hepdäniň ikinji ýarymynda gar gatyşykly ýagyş ýagar. Günorta-gündo­gardan demirgazyk-günbatara ugruny üýt­gedýän, tizligi sekuntda 7 — 12 metrden 11 — 16 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijelerine -6… -11 gradus sowukdan +2… +7 gradus aralygynda maýyl, gündizlerine 0…-5 gradus sowukdan +17… +22 gradus ara­lygynda maýyl bolar.

Daşoguz welaýatynda üýtgäp durýan bulutly howa bolup, hepdäniň ortasynda gar gatyşykly ýagyş ýagar. Günorta-gündogardan demirgazyk-günbatara ugruny üýtgedýän, tizligi sekuntda 6 — 11 metrden 10 — 15 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijelerine -8… -13 gradus sowukdan -1… +4 gradus aralygynda maýyl, gündizlerine -1… -6 gradus sowukdan +8… +13 gradus araly gynda maýyl bolar.

Paýtagtymyz Aşgabatda üýtgäp durýan bulutly howa bolup, hepdäniň ikinji ýarymynda gar gatyşykly ýagyş ýagar. Gündogardan demirgazyk-günbatara ugruny üýt­gedýän, tizligi sekuntda 7 — 10 metrden 10 — 13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijelerine -5… -7 gradus sowukdan +3… +5 gradus aralygynda maýyl, gündizlerine -1… -3 gradus sowukdan +17… +19 gradus aralygynda maýyl bolar.

 

Syýahatçylyk Sahypamyz

Global pandemiýa şertleri tamamlanandan soňra haýsy ýurda syýahata gitsem diýýänler we syýahat etmegi söýýänleriň sahypasy

 

Ýene-de okaň

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow baýramçylyk çärelerine gatnaşdy

Ata Watan Eserleri

Aşgabatda “Türkmen-hytaý zenanlarynyň dünýäsi” atly forum geçirildi

Ata Watan Eserleri

«Magtymguly» atly kitap çapdan çykdy

Türkmenistanyň Prezidenti Magtymguly Pyragy medeni-seýilgäh toplumynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Ata Watan Eserleri

Magtymguly Pyraga bagyşlanan medeniýet ministrleriniň halkara maslahaty geçirildi

Ata Watan Eserleri

Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanyp, medeniýet ministrleri derejesinde geçirilýän halkara maslahata gatnaşyjylara