JEMGYÝET

Howa maglumaty: 2-nji maý 2021

Ýurdumyzyň welaýatlarynda we paýtagtymyz Aşgabatda 1-nji maýynda sagat 20:00-den 2-nji maýynda sagat 20:00-ä çenli boljak howa barada  Türkmenistanyň Howa Maglumaty gullugynyň berýän maglumatlaryny “Watan” habarlar gepleşigine salgylanyp, Size ýetirýäris.

Balkan welaýatynda 

Gije : +16….+21

Gündiz +24….+29

Az-kem ýagyş ýagar

Ahal welaýatynda

Gije : +15…+20

Gündiz : +29…+34

Az-kem ýagyş ýagar

Mary welaýatynda

Gije : +14…+19

Gündiz + 28…+33

Lebap welaýatynda

Gije: +14…+19

Gündiz:+ 28…+33

Daşoguz welaýatynda

Gije :+11…+16

Gündiz : +25…+30

Aşgabat şäherinde

Gije : +16… +18

Gündiz +30…+32

 02.05.2021 Magnit hadysasy gowşak täsirli.

 

Çagalar üçin sözlük indi “offline” hem işleýär

 

Diplom ykrar etmek üçin bildirilýän talaplar

 

 

Ýene-de okaň

Putin: Russiýa Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygyna hormat goýýar

Türkmenistanyň we Russiýanyň daşary işler ministrleriniň duşuşygy

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan «Boeing-777-300ER» kysymly uçaryna gowuşdy

Ata Watan Eserleri

“Arkadag şäheri- ylham gözbaşy” şygyr bäsleşigi jemlener

Ata Watan Eserleri

Türkmen türgeni “Grand Slam” ýaryşynda bürünç medal gazandy

Türkmenistanda ýaşlar forumyna taýýarlyk görülýär