TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Howa barha arassalanýar

Koronawirus pandemiýasy bilen baglanyşykly dünýäde dowam edýän karantin çäreleri sebäpli, 2020-nji ýylda Ýeriň atmosferasyna CO2 zyňyndylary 2,6 Gt azaldy. Bu bolsa, adamzadyň senagat önümçilik taryhynda zyýanly hapalanmanyň iň güýçli azalmagydyr — diýip, Halkara energetika gullygy aýdýar.

Halkara Energetika gullygynyň bellemegine görä, 2020-nji ýylda global kömürturşy zyňyndylary 8% ýa-da takmynan 2,6 Gt derejesine çenli azalmagyna garaşylýar. “Bu azalma taryhda iň ulusy bolar, bu maliýe çökgünligi sebäpli 2009-njy ýyldaky 0,4 Gt derejesinden hem 6 esse köpdür. Bu hadysa Beýik Watançylyk urşundan bäri zyňyndylaryň azalmagy bilen deňeşdirilende bolsa, iki esse köpdür — diýip, Halkara Energetika gullygy hasabatynda okyjylara ýetirýär.

Karantin çäreleriniň netijesinde aprel aýynda dünýädäki nebite bolan isleg 25 million barrel azaldy. Bu hem howanyň hem arassa galmagyna örän uly täsirini ýetirýär.

Ýene-de okaň

Gazagystanyň ilkinji prezident dalaşgäri

Türkmenistanyň wekiliýeti Fransiýada iş saparynda bolýar

Adatdan daşary ýagdaýlara taýýarlyk babatda hyzmatdaşlyk ösdürilýär

Teswirle