TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Hoş habar: Daşary ýurtdaky raýatlarymyz üçin ýene bir ýörite gatnaw

Türkmenistanyň hökümeti dünýädäki koronawirus pandemiýasy sebäpli daşary ýurtlarda galan, öz Watanyna dolanyp bilmedik raýatlary yzygiderli ýagdaýda Türkmenistana getirmek babatda degişli işleri alyp barýar.

Mälim bolşy ýaly, mundan ozal 2  gezek Belarusdan, Türkiýeden, Hindistandan, Russiýadan türkmen raýatlary Türkmenistana getirildi.

“Orient.tm” saýtyndaky täze habara görä, 28-nji sentýabrda Belarusdaky türkmen raýatlaryny getirmek üçin nobatdaky uçar gatnawy amala aşyrylar. “Türkmenistan” awiakompaniýasynyň “Boeing-737-800” uçary bilen 100 türkmen raýaty Minsk şäherinden Türkmenabat şäherine getiriler. Ozalkylar ýaly, ýurdumyza getirilen raýatlarymyz 2 hepdelik karantin çärelerine tabyn bolýarlar.

Türkmenistan tarapyndan Belarus Respublikasyndaky raýatlarymyzy getirmek üçin 3-nji gezek gatnaw amala aşyrylýar.

TÜRKIÝEDÄKI RAÝATLARYMYZ WATANYMYZA GELDI

Mälim bolşy ýaly, golaýda Türkiýe Respublikasyndaky raýatlarymyzyň getiriljekdigi barada habar beripdik. Şol habarymyza laýyklykda, 24-nji sentýabrda täze görnüşli koronawirus pandemiýasy sebäpli Türkiýede galan türkmen raýatlarymyzyň 277-si “Boeing-77-200LR” uçary bilen ýurdumyza geldiler.

Ata Watanymyz baradaky gündelik habarlary we global habarlary  Türkmen dilinde, şeýle hem ýurdumyz baradaky täzelikleri Iňlis, Türk we Rus dilinde gyzgyny bilen okamaga mümkinçilik berýän täze Android ulgamynda işleýän applikasiýany gök ýazylan ýere  ýa-da aşakdaky surata basyp el telefonyňa ýükläp biljekdigiňizi ýatladýarys. Bu applikasiýa saýtymyzyň ilkinji we synag görnüşindäki applikasiýasy bolup ýakyn gelejekde has kämilleşen we tiz açylýan applikasymyzy yglan ederis.  Gelejekde IOS ulgamy üçin hem applikasymyz taýýar bolar we giň okyjylar köpçüligine ýetiriler.

Hormatly okyjylarymyz,

Halkara uçar gatnawy bilen baglanyşykly habarlardan habarly bolmak isleseňiz yzygiderli www.atavatan-turkmenistan.com  saýtyny yzarlap duruň. Size habarly etmek üçin döredijilik toparymyz zähmet çekýär. 

Täze Konstitusion kanun haçan güýje girýär?

Konstitusion Kanun tassyklandy :Halk Maslahaty

 

Degişli habarlar, bulary hem okaň!

Türkiýedäki türkmen raýatlary getiriler: Stambuldan ýörite uçar gatnawy

Halkara gatnawlarda Stambuldan soňra beýleki ugurlar

Bular hem gyzykly bolup biler!

Göç İdaresinden Türkiye’deki yabancılar için önemli uygulama

Türkmenistan Büyükelçisinden Göç İdaresine Ziyaret

Meşhur sungat işgärleri Ata Watan Türkmenistanda myhmançylykda

Hormatly okyjylarymyz!

Siz şeýle hem, saýtymyza ýerleşdirilen habarlardan gyzgyny bilen “habardar” bolmak üçin biziň aşakda görkezilen jemgyýetçilik torlardaky hasabymyzy yzarlaň!

Resmi  hasaplarymyz:

Bu hasaplarymyza girmek üçin hasaplaryň ady ýazylan gök ýere basyň ýa-da hasaplara degişli suratlara basyň!

Linkedin hasabymyz

Facebook Hasabymyz

Instagram hasabymyz

Twitter hasabymyz

Habarlarymyzy IMO hasabyndan okamak üçin +993 65 80 24 70 belgili telefondan goşulyň

Ýene-de okaň

Ýaponiýaly işewürler : “Awaza” milli syýahatçylyk zolagy bilen gyzyklanýar

Baş Redaktor

Awaza :ýörite wiza tertibini işläp düzmek we girizmek meseleleri öwreniler

Baş Redaktor

THY-den Aşgabat ugry boýunça goşmaça ýörite uçar gatnawy

Teswirle