TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BILIM

Hormatly talyplar we ene-atalar!

Türkmenistanyň «Türkmenistan» döwlet täjirçilik banky ýurdumyzda ýaşlary goldamak, olaryň döredijilik başlangyçlaryny höweslendirmek, hünärlerini kämilleşdirmek babatda amatly mümkinçilikleri döretmek maksady bilen, «Talyp karzy» atly bank karzyny hödürleýär.

«Talyp karzy» Türkmenistanyň raýaty bolan ýokary we orta hünär okuw mekdeplerinde bilim alýan talyplara degişli okuwyň bahasyny tölemek üçin gaýtadan dikeldilýän karz ugry boýunça berilýär.

Karzyň möçberi: Okuwyň tölegini tölemek baradaky şertnama laýyklykda ýa-da hasap sypatnamada görkezilen möçberde nagt däl görnüşinde;

Göterim derejesi: ýyllyk 5 göterim;

Möhleti: 5 ýyla çenli.

Karzyň üpjünçiligi hökmünde girew emlägi ýa-da üçünji tarapyň zamunlygy kabul edilýär.

Hormatly talyplar we ene-atalar! Türkmenistanyň «Türkmenistan» döwlet täjirçilik banky «Talyp karzyndan» peýdalanmak isleýän müşderileriniň ýüztutmalarynyň we degişli resminamalarynyň bankyň resmi www.tnbk.tm internet sahypasy arkaly onlaýn görnüşinde kabul edilýändigini ýatladýar.

Habarlaşmak üçin telefon belgilerimiz: 44-02-65; 44-03-04.

Şahamçalarymyzyň salgylaryny we telefon belgilerini bankyň resmi internet sahypasyndan alyp bilersiňiz.

Ýene-de okaň

Talyp karzy: «Rysgal» paýdarlar täjirçilik banky

Ata Watan Eserleri

Mekdep bazarlary işläp başlady

Ata Watan Eserleri

Beýik Britaniýada bilim almak üçin talyp hakly maksatnama

Ata Watan Eserleri