TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Hormatly Prezidentimize behişdi bedewler sowgat berildi

Harby we hukuk goraýjy edaralaryň atçylyk toplumynyň açylyş dabarasy taryha altyn harplar bilen ýazyldy. Türkmen bedewiniň milli baýramy hem-de täze desganyň açylmagy mynasybetli hormatly Prezidentimize ähli welaýatlaryň ýaşaýjylarynyň, atşynaslaryň, harby we hukuk goraýjy edaralaryň işgärleriniň adyndan behişdi bedewler sowgat berildi. Bu baýramçylyk şüweleňini has-da artdyryp, dabara gatnaşyjylarda uly buýsanç duýgularyny döretdi.


Döwlet Baştutanymyz welaýatlardan baýramçylyga gatnaşýan hormatly ýaşululara, behişdi bedewleriň şöhratly taryhynyň dowam etdirilmegine uly goşant goşýan ähli atşynaslara minnetdarlyk bildirdi.

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Arkadag şäherini ösdürmek boýunça iş maslahatyny geçirdi

Tebigaty goramak — halkara tagallalary birleşdirmegiň möhüm ugry

Türkmenistanyň Prezidenti Şwesiýanyň Patyşasyny gutlady

Teswirle