Horlanmak üçin uklamazdan öň içmeli 6 sany içgi

Ukynyň bozulmagy (hatda ukynyň doly alynmazlygy hem) bedeniň agramynyň artmagyna, gormonal gyşyklyga, tutuş günüň dowamynda açlyk duýgusynyň bolmagyna, şeýle hem süýji keseli hem-de gandaky insult bilen bagly meselelere getirip bilýär. Hut şonuň üçin hem ukynyň kadaly bolmagyna gözegçilik etmek hökmanydyr. Bu bolsa uklamazdan öň näme içjekdigiňize baglydyr. Düzüminde kofein we şeker saklaýan kofe ýa-da gazly suwuň uklamaga päsgelçilik berýändigini siz eýýäm bilýän bolsaňyz gerek. Muňa garamazdan, myşsalary güýçlendirmäge, ganda süýjüligiň derejesini kadalaşdyrmaga we artykmaç agramdan dynmaga kömek edýän içgiler hem bar.
Şeýlelikde, uklamazdan öň içmek peýdaly bolan 6 sany içgi şulardan ybarat:

  1. Süýt.Düzüminde triptofan we kalsiç saklaýanlygy üçin bir bulgur süýt (gyzgyn ýa-da sowuk) berk hem sagdyn uklamaga ýardam eder. Galyberse-de, süýdüň düzüminde myşsalary berkidýän we olaryň ösmegine ýardam edýän belok saklanýar.
  2. Üzüm şiresi.Üzüm şiresiniň bir bulgury diňe bir kadaly uklamaga däl, eýsem, horlanmaga hem ýardam eder. Netijede, 2015-nji ýylda geçirilen International Journal of Obesity žurnalynda neşir edilen barlaglar resweratrolyň — üzümiň düzüminde saklanýan antioksidantyň ak ýagyň kaloriýalylygyny has tiz özleşýän ýagyň kaloriýalylygyna öwürýändigini ýüze çykardy.
  3. Çopantelpekli çaý.Çopatelpekli çaýyň bir käsesi bedendäki glisiniň derejesini ýokarlandyrýar. Glisin — nerwleri köşeşdirýän neýrotransmitter. Şeýle hem çopantelpek bedeniň temperaturasyny ýokarlandyrýar, netijede bolsa siziň organizmiňiz sowamaly bolýar. Bu bolsa tiz uklamaga ýardam edýär. Mundan başga-da, çopantelpek süýjiniň derejesini kadalaşdyrýar we artykmaç agramy aýyrmaga ýardam edýär.
    4. Kefir.Probiotiklere baý bolan keffir içegeleriňizde iýmitiň özleşmegini gowulandyrýan sagdyn bakteriýalaryň sanyny artdyrmak bilen oňa oňaýly täsir edýär. Şeýle hem ol witaminleri we minerallary has netijeli kabul etmäge ýardam edýär. Mundan başga-da, British Journal of Sports Medicine neşirinde çap edilen barlaglaryň görkezmegine görä, kefir ukyny kadalaşdyrýar we türgenleşiklere oňaýly täsir edýär.
    5. Soýaly proteinli kokteýl. Süýt ýa-da belokly poroşok görnüşindäki soýa triptofan diýen aminokislotalara baýdyr. Birmingem uniwersitetinde geçirilen barlaglara görä, bu aminokislota ukynyň hilini kadalaşdyrýar, şeýle hem kortizolyň derejesini pese düşürýär. Bu bolsa artykmaç agrama garşy göreşmäge mümkinçilik berýär.
    6. Suw. Birinjiden, suw ukuda wagtyň dikeldiji täsir edýär. Ikinjiden, eger adam ýatmazdan öň suw içse, ertesi gün ukusyzlyk duýgusyny az duýýar.
Okap bilersiňiz  Uky diýilýän täsinlik

Türkmen oba hojalyk institutynyň mugallymy,

Mähri Jumaýewa 

 

Ykdysadyýet sahypamyz

Ýurdumyzda we dünýäde bolup geçýän ykdysadyýete degişli täzeliklerden “habardar” bolmak isleýän bolsaňyz, bu sahypa Siziň üçin!

 

Türkmen oba hojalyk institutynyň mugallymy

Mähri JUMAÝEWA

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol boýunça Ýewropa çempionatynda "E" hem-de "F" toparynyň duşuşyklary geçiriler. Şu gün gyzykly duşuşyklara garaşylýar.
Okap bilersiňiz  Türkmenistanda GFR-nyň ykdysadyýet günleri geçiriler
"F" TOPARY: RONALDO TÄZE REKORDLAR GAZANYP BILERMI? SAGAT 18:00: FRANSIÝA - WENGRIÝA (BUDAPEŞT) Birinji duşuşygynda ýeňiş gazanan dünýä çempiony Fransiýa ýeňiş gazanan ýagdýaynda by kyn topardan indiki tapgyra çykmaga uly mümkinçilik alar. Fransuzlar birinji duşuşykda Germaniýanyň ýygyndysyny ýeňmegi başarypdy. SAGAT 21:00: PORTUGALIÝA - GERMANIÝA (MÝUNHEN) Çempionata ýeňliş bilen başlan...
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler ministri Raşid Meredowyň German ykdysadyýetiniň Gündogar Komitetiniň Ýerine ýetiriji direktory Mihael Harms bilen göni wideoaragatnaşyk arkaly duşuşygy geçirildi. Işjeň gepleşikleriň barşynda taraplar ikitaraplaýyn özara hereketleriň meseleleriniň giň toplumyny ara alyp maslahatlaşdylar, Türkmenistanyň we Germaniýanyň arasyndaky söwda-ykdysady gatnaşyklarynyň ösüşiniň oňyn depgini bellenilip geçildi. Ikitaraplaýyn gün tertibiniň derwaýys ugurlary boýunça köpugurly hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmegiň zerurlygy nygtaldy. Türkmen-german...
Futbol boýunça Ýewropa çempionaty doam edýär. Düýn "D" hem-de "E" toparlarynda nobatdaky duşuşyklar geçirildi. "D" TOPARYNYŇ DUŞUŞYKLARY "D" toparynda Angliýa bilen Şotlandiýanyň milli ýygyndylary London şäherinde duşuşdylar. Duşuykda hasap açylmady. Bu toparyň beýleki duşuşygynda bolsa Horwatiýanyň milli ýygyndysy bilen Çehiýanyň ýygyndylary duşuşdy. Duşuşyk 1:1 hasabynda deňme-deň gutardy. Çehiýanyň düzüminde duşuşygyň 37-nji minutynda 11 metrlik jerime urgusyndan Peter Şik tapawutlandy. Horwatiýadan bolsa 47-nji...
Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz Täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan Täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň! Hormatly her günki täleýnama...
Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Žaparow Türkmenistanyň Hökümeti bilen Bişkegiň ýylylyk elektrik stansiýasyna tebigy gaz üpjünçiligi bilen bagly meseleleri ara alyp maslahatlaşar. Bu barada ýurduň parlamentinde Premýer-ministr Ulukbek Maripow habar berdi. "orient.tm" neşirindäki habara görä, bu mesele Žaparowyň Türkmenistana amala aşyrjak saparynyň dowamynda ara alnyp maslahatlaşylar. Saparyň haçan amala aşyryljakdygy barada maglumat berilmeýär. - Gyrgyz Prezidentiniň Türkmenistana iş sapary bolar. Energetika ugruna...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
839TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar