Horlanmak üçin uklamazdan öň içmeli 6 sany içgi

Ukynyň bozulmagy (hatda ukynyň doly alynmazlygy hem) bedeniň agramynyň artmagyna, gormonal gyşyklyga, tutuş günüň dowamynda açlyk duýgusynyň bolmagyna, şeýle hem süýji keseli hem-de gandaky insult bilen bagly meselelere getirip bilýär. Hut şonuň üçin hem ukynyň kadaly bolmagyna gözegçilik etmek hökmanydyr. Bu bolsa uklamazdan öň näme içjekdigiňize baglydyr. Düzüminde kofein we şeker saklaýan kofe ýa-da gazly suwuň uklamaga päsgelçilik berýändigini siz eýýäm bilýän bolsaňyz gerek. Muňa garamazdan, myşsalary güýçlendirmäge, ganda süýjüligiň derejesini kadalaşdyrmaga we artykmaç agramdan dynmaga kömek edýän içgiler hem bar.
Şeýlelikde, uklamazdan öň içmek peýdaly bolan 6 sany içgi şulardan ybarat:

  1. Süýt.Düzüminde triptofan we kalsiç saklaýanlygy üçin bir bulgur süýt (gyzgyn ýa-da sowuk) berk hem sagdyn uklamaga ýardam eder. Galyberse-de, süýdüň düzüminde myşsalary berkidýän we olaryň ösmegine ýardam edýän belok saklanýar.
  2. Üzüm şiresi.Üzüm şiresiniň bir bulgury diňe bir kadaly uklamaga däl, eýsem, horlanmaga hem ýardam eder. Netijede, 2015-nji ýylda geçirilen International Journal of Obesity žurnalynda neşir edilen barlaglar resweratrolyň — üzümiň düzüminde saklanýan antioksidantyň ak ýagyň kaloriýalylygyny has tiz özleşýän ýagyň kaloriýalylygyna öwürýändigini ýüze çykardy.
  3. Çopantelpekli çaý.Çopatelpekli çaýyň bir käsesi bedendäki glisiniň derejesini ýokarlandyrýar. Glisin — nerwleri köşeşdirýän neýrotransmitter. Şeýle hem çopantelpek bedeniň temperaturasyny ýokarlandyrýar, netijede bolsa siziň organizmiňiz sowamaly bolýar. Bu bolsa tiz uklamaga ýardam edýär. Mundan başga-da, çopantelpek süýjiniň derejesini kadalaşdyrýar we artykmaç agramy aýyrmaga ýardam edýär.
    4. Kefir.Probiotiklere baý bolan keffir içegeleriňizde iýmitiň özleşmegini gowulandyrýan sagdyn bakteriýalaryň sanyny artdyrmak bilen oňa oňaýly täsir edýär. Şeýle hem ol witaminleri we minerallary has netijeli kabul etmäge ýardam edýär. Mundan başga-da, British Journal of Sports Medicine neşirinde çap edilen barlaglaryň görkezmegine görä, kefir ukyny kadalaşdyrýar we türgenleşiklere oňaýly täsir edýär.
    5. Soýaly proteinli kokteýl. Süýt ýa-da belokly poroşok görnüşindäki soýa triptofan diýen aminokislotalara baýdyr. Birmingem uniwersitetinde geçirilen barlaglara görä, bu aminokislota ukynyň hilini kadalaşdyrýar, şeýle hem kortizolyň derejesini pese düşürýär. Bu bolsa artykmaç agrama garşy göreşmäge mümkinçilik berýär.
    6. Suw. Birinjiden, suw ukuda wagtyň dikeldiji täsir edýär. Ikinjiden, eger adam ýatmazdan öň suw içse, ertesi gün ukusyzlyk duýgusyny az duýýar.

Türkmen oba hojalyk institutynyň mugallymy,

Mähri Jumaýewa 

 

Ykdysadyýet sahypamyz

Ýurdumyzda we dünýäde bolup geçýän ykdysadyýete degişli täzeliklerden “habardar” bolmak isleýän bolsaňyz, bu sahypa Siziň üçin!

 

Türkmen oba hojalyk institutynyň mugallymy

Mähri JUMAÝEWA

ÝENE-DE OKAŇ

Ýaponiýanyň paýtagtyTokio şäherinde tomusky Olimpiýa oýunlary dowam edýär. Russiýanyň türgenleri sinhronly suwda ýüzmek ýaryşynda ýene-de altyn medal gazandylar. Umuman, häzirlikçe sportuň bu görnüşinde jübütleýin sinhronly suwda ýüzmekde Swetlana Romaşina hem-de Swetlana Kolesniçenko taý tapylanok. Olar eýýäm köp ýyllardan bäri bu ugurda birinjiligi eýeläp gelýär. Tokio Olimpiýa oýunlarynda hem bu iki rus türgeni altyn medalyň eýesi boldy.  Swetlana Romaşina sportuň bu...
Ýurdumyzyň dürli künjeklerinde täze binagärlik we şähergurluşyk ulgamyny kemala getirmek hem-de berk bedenli, sagdyn ýaş nesli terbiýeläp ýetişdirmek, şeýle hem çagalaryň dynç alyş şertlerini has-da gowulandyrmak boýunça alnyp barylýan işleri dowam etdirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Daşoguz welaýatynyň häkimligine S.A.Nyýazow adyndaky etrapda çagalar üçin döwrebap dynç alyş seýilgähiniň taslamasyny düzmek we ony ýanaşyk ýerleri...
Paýtagtymyzda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we düýn ýurdumyza döwlet sapary bilen gelen Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmonyň arasynda gepleşikler geçirildi. Duşuşygyň barşynda Prezidentler syýasy, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlardaky türkmen-täjik gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmek babatda iki döwletiň gyzyklanmalaryny tassykladylar. Döwlet Baştutanlary ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn gepleşigi giňeltmek nukdaýnazaryndan, Emomali Rahmonyň bu saparynyň öz wagtyndalygyny we ähmiýetini bellediler. Prezidentler sebit we halkara gün tertibiniň...
Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz Täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan Täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň! Hormatly her günki täleýnama...
Türkmenistan bilen Täjigistanyň Prezidentiniň arasynda geçirilen ýokary derejedäki türkmen-täjik gepleşikleriniň jemleri boýunça köp sanly ylalaşyga gol çekildi. Täjigistanyň resmi habarlar gullugynyň habaryna görä, iki ýurduň döwlet Baştutanlary bilelikdäki Beýannama gol çekdiler. Soňra iki ýurduň hökümet wekiliýetiniň arasynda 19 resminama gol çekildi: Täjigistan Respublikasynyň Ykdysady ösüş we söwda ministrligi bilen Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň arasynda hyzmatdaşlyk etmek hakyndaky ähtnama; 2021-2023-nji ýyllar...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
859FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar