BIZNES

Hümmetsizlenmegiň öňüni almak üçin

Eýranyň hökümeti milli walýuta bolan realdan 4 sany nuly aýryp taşlamakçy. Hökümet bu çäräni puluň hümmetsizlenmeginiň öňüni almak maksady bilen geçirýär.

Eýranyň hökümetiniň metbugat kätibi Ali Rabiniň aýtmagyna görä, bu çäre indiki ýylyň 1-nji ýanwaryndan geçiriler. Puluň hümmetsizlenmeginiň öňüni almak boýunça Eýran şeýle çäreleriň ozal hem birnäçesini geçiripdi. Ýöne olardan garaşylan netije çymady. Tersine, 2015-nji ýylda Eýranda 1 dollar 32 müň reala deň bolan bolsa, häzir onuň gymmaty 120 müň reala çenli baryp ýetdi.

Hökümetiň täze çäresiniň bu ýagdaýlaryň öňüni almagyna garaşylýar.

Ýene-de okaň

Türkmen-türk işewürler maslahaty geçirildi

“VISA” nagt däl töleg ulgamynda Türkmenistana hyzmatdaşlyk teklip etdi

Amerikaly kompaniýalar Türkmenistanda 3,3 milliardlyk taslamalary durmuşa geçirýär

Türkmen gazy Yragyň elektrik stansiýalarynyň zerurlyklaryny üpjün eder

Awstriýanyň kompaniýalarynyň Aşgabada sapary

Gazagystan bilen Eýran söwdanyň möçberini 3 milliard dollara ýetirer