JEMGYÝET

Hindistanda syýahatçylyk wizasy arzanlaýar

Hindistanyň hökümeti ýurda gelýän syýahatçylar üçin elektron wizalaryň bahasyny iki esse arzanlatdy. Bu hakda hökümediň resmi portalynda habar berilýär.

Täze nyrhlara görä, ýurda aprel ― iýun aýlarynda gelýän syýahatçylar üçin 30 günlük wizasynyň bahasy 10, iýul ― mart aýlary aralygynda gelýänler üçin bolsa 25 dollar. Şeýle hem Hindistana bir ýyllyk wiza almak üçin 40, bäş ýyllyk wiza üçin 80 dollar tölemeli.

30 günlük elektron wiza Hindistana iki gezek girip-çykmaga mümkinçilik berýär. Bir we bäş ýyllyk wizalar bolsa syýahatçylara bu ýurda islän wagty gelip-gitmäge mümkinçilik berýär. Ýöne her gezekki syýahatyň dowamlylygy 90 günden geçmeli däldir.

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Prezidentiniň BMG-niň Baş sekretarynyň orunbasary bilen duşuşygy

Türkmenistan howanyň üýtgemegi boýunça Sebit merkezi başlangyjyny öňe sürýär

Türkmenistan teklip edilýän Howa we Saglyk boýunça Jarnamany goldaýar

Türkmenistan Ählumumy metan borçnamasyna goşuldy

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň Prezidenti Bütindünýä howa Sammitiniň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Türkmenistanyň Prezidenti Dubaýa bardy