SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Hindistan 18 aýdan soň syýahatçylara açylar

Hindistan hökümetiniň habar bermegine görä, Hindistan “Covid-19” pandemiýasy sebäpli 18 aýlyk arakesmeden soň daşary ýurtly myhmanlar üçin syýahat wizasyny berip başlar.

Hindistanyň Içeri işler ministrliginiň metbugat beýanatyna görä, ýörite uçar gatnawy bilen gelýän syýahatçylar 15-nji oktýabrdan başlap gelip bilerler, emma beýleki syýahatçylara bolsa 15-nji noýabrdan soň rugsat berler diýilýär.

Resmi maglumatlara görä, pandemiýadan bir ýyl öň, Hindistan 2019-njy ýylda 10,6 million daşary ýurtly syýahatçyny garşy aldy. 2018-nji ýylda syýahatçylykdan gazanan girdejisi 28,6 milliard dollar boldy.

Şu ýylyň başynda Hindistan “Covid-19” pandemiýasy sebäpli örän çylşyrymly ýagdaýy başdan geçiripdi. Hindistana geljek syýahatçylara ozal doly sanjym edilmelidigi aýdylýar.

Daniel Kreýg Golliwudyň ýyldyzlar seýilgähinde

 

Ýene-de okaň

Ady rowaýata öwrülen taryhy Grand bazar – ýatdan çykmajak täsirleri galdyrýar

Jons Hopkins uniwersitetiniň lukmançylyk mekdebi mugt bolar

«Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly kitap pars diline terjime ediler

Türkiýäniň Ysparta şäherine hasyl möwsüminde baryp görüñ!

Ata Watan Eserleri

Yslam ösüş banky Türkmenistandaky onkologiýa merkezleriniň gurluşygyny maliýeleşdirer

«Arkadag Medisina Klasteri Menejment» kärhanasyna «Hil ulgamynyň laýyklyk sertifikaty» berildi