TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
MEDENIÝET

Hindi kinosynyň uly ýitgisi

Bolliwudyň meşhur ýyldyzy Çiranjeewi Sarja 39 ýaşynda aradan çykdy. Hindistanda 20-den gowrak filmde çykyş eden we “Emma I love you” filmi bilen meşhurlyk gazanan Sarjanyň ýürek agyry zerarly aradan çykandygy aýdylýar.

Çiranjeewi Sarja meşhur aktýor Arjun Sarjanyň ýegeni we hindi kinosynyň iň belli şahsyýetlerinden biri bolan Şakti Prasadyň agtygydyr. Ol 2018-nji ýylda Meghana Raj bilen durmuş gurdy.

Hindistanyň belli artistleri we janköýerler Çiranjeewi Sarjany hatyralamak üçin sosial ulgamlarda dürli görnüşdäki “Onuň ölümi hindi kinosy üçin pajygaly ýitgi”, “Onuň duýdansyz gitmegi gaty agyr degdi” diýen ýaly birnäçe ýazgylary paýlaşyp, öz gynançlaryny bildirdiler.

Ýene-de okaň

Ýurdumyzyň teatrlarynyň hepdelik repertuarlary: 1-2-nji aprel aralygy

Koreýa Respublikasynda Türkmenistanyň Medeniýet günleri geçirilýär

Türkmen wekiliýetiniň Seula döredijilik sapary başlandy

Teswirle