JEMGYÝET

ÝHHG-niň Milli azlyklaryň işleri boýunça Ýokary Komissarynyň ýygnagy

2018-nji ýylyň 23-nji noýabrynda Aşgabatda ÝHHG-niň Milli azlyklaryň işleri boýunça Ýokary Komissarynyň (MAÝK) dürli jemgyýetleriň integrasiýasy babatynda Lýublýana teklipleri boýunça  neşirlerine bagyşlanan tegelek stoluň başynda duşuşyk geçirildi.

Bu çäräniň işine ÝHHG-niň MAÝK-niň wekiliýet agzalary, ÝHHG-niň Aşgabatdaky Merkeziniň wekilleri, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň, degişli institutlarynyň, pudaklaýyn ministrlikleriniň we jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri gatnaşdylar.

Tegelek stolunyň ýaşynda çykyş etmek bilen ÝHHG-niň Milli azlyklaryň işleri boýunça Ýokary Komissary j-p Lamberto Zanýer azlyklaryň meselelerine çemeleşme we olaryň integrasiýasy, hukuklary we azatlyklary babatda jikme-jik beýan etdi.

Soňra ÝHHG-niň wekilleri çykyş edip, ÝHHG-niň MAÝK-niň tematiki tekliplerini, integrasiýanyň elementlary we köpdürli jemgyýetleriň integrasiýasy çygrynda syýasaty, azlyklaryň meseleleri babatyndaky çemeleşmelerini düşündirdiler.

Tegelek stolunyň dowamynda gelinen netijeleriň esasynda, gatnaşyjylar Türkmenistanyň bu ugurdaky oňyn tejribesiniň bardygyny bellediler we azlyklaryň meseleleri boýunça sebitleýin geňeşmeleriniň döredilmegi tekilibini goldaýandyklaryny aýtdylar. Mundan başga-da geljekde tagallalary utgaşdyrmagyň zerurlygyny belläp, gepleşiklere gatnaşyjylar köpdürli jemgyýetleriň integrasiýasy meseleleri boýunça ylmy agtaryşlary geçirmekde we tejribe alyşmakda gyzyklanmalarynyň bardygyny bellediler.

Ýene-de okaň

Putin: Russiýa Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygyna hormat goýýar

Türkmenistanyň we Russiýanyň daşary işler ministrleriniň duşuşygy

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan «Boeing-777-300ER» kysymly uçaryna gowuşdy

Ata Watan Eserleri

“Arkadag şäheri- ylham gözbaşy” şygyr bäsleşigi jemlener

Ata Watan Eserleri

Türkmen türgeni “Grand Slam” ýaryşynda bürünç medal gazandy

Türkmenistanda ýaşlar forumyna taýýarlyk görülýär