TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SENIŇ TÄLEÝNAMAŇ

Hepdelik täleýnama ( 23-29-njy ýanwar )

Hamal (guzy 21.03 — 20.04)

Üstünlikli bir hepde bolar. Ähli hereketleriňiz özlerini subut görkezer we miwe berer. Iň ýokary effekt gazanmak üçin bar güýjüňizi, toplan bilimleriňizi we tejribäňizi ulanyň. Geçen bir ýylda eden işleriňiziň maddy, maliýe netijelerine aýratyn üns beriň. Seresap boluň, hiç zady ýatdan çykarmaň. Esasy zat, başgalara edýän täsiriňizdir.

Sowur (öküzçe 21.04 — 20.05)

Öz keşbiňizi isleýän derejäňize laýyk getirmek üçin has gowy awtoulag ýa-da gymmat bahaly kostýum satyn alyp bilersiňiz. Ähli kynçylyklara göz ýetirmäge synanyşyň. Özüňizi tassyklamak üçin gerèkli mümkinçilik, gymmatly tejribe çeşmesini taparsyňyz. Özüňize ynamly boluň – indi siziň üçin ähli zat mümkin. Bu hepde synag ýaly bolar. Köp zat şahsy psihologiki güýjüňize, özüne çekijiligiňize we beýleki adamlary öz tarapyňyza çekmek ukybyňyza bagly bolar.

Jöwza (ekizekler 21.05 — 21.06)

Hiç hili güýjüňizi gaýgyrmaň, bar bolan serişdeleri ulanyň we işiňiz üçin iň ýokary ykrar edilmäni gazanmaga synanyşyň. Ujypsyz ýitgiler ýa-da garaşylmadyk çykdajylar mümkindir, ýöne şübhelere we gorkylara ýol bermäň – paýhaslylygy görkeziň, şonda ýitgileriň öwezini dolup bilersiňiz. Indi durmuşyňyzyň iň möhüm döwrüniň öňde durýandygyna düşünmek möhümdir.

Seretan (leňňeç 22.06 — 22.07)

Ideallaryňyzy, nämä ýetmek isleýändigiňizi göz öňüne getiriň, başlamak üçin ähli döredijiligiňizi jemläň. Bu siziň durmuşyňyzda möhüm bir hepde, indi başlaýan zatlaryňyz, öňki ýyllaryň ähli tejribesi we ähli çeşmeleri bilen goldanylar. Täze işe ýa-da başga bir uly göwrümli taslama başlaň. Yhlasly boluň we üstünlige ynanyň, başgalara edýän täsiriňizden doly peýdalanyň.

Eset (ýolbars 23.07 — 23.08)

Gowy, birneme asuda hepde. Şeýle-de bolsa, ýakyn geljekde siziň ygtyýaryňyzda köp energiýanyň, serişdäniň we täsiriň bolmazlygyny ýatdan çykarmaly däldir. Şonuň üçin, häzirki wagtda mümkin boldugyça köp zat etmäge synanyşyň. Häzirki wagtda bar bolan ähli güýje we täsire garamazdan, eglişik etmek we tarapyňyzda güýçli ýaranlar gazanmak has peýdaly bolup biler – bu ýakyn birnäçe aýyň içinde durmuşy aňsatlaşdyrar.

Sünbüle (gyz 24.08 — 23.09)

Dynç alyň we täze hünär işjeňligine taýynlanyň. Güýç gazanyň, saglygyňyza üns beriň, sebäbi indiki aý özüňiz üçin kän wagt bolmaz. Geljek hepdeden başlap, meýilleşdiren ähli zatlaryňyzy ýerine ýetirmek üçin ýagdaýlar iň oňat görnüşde ýüze çykar. Bu hepdäniň dowamynda biraz haýallamaly we töweregiňize göz aýlamaly.

Mizan (terezi 24.09 — 23.10)

Diňe döredijilik işi bilen meşgullanmasaňyz, çünki bu hepde iş taýdan iň öndümli wagt däl. Ýöne beýleki tarapdan, başglar bilen aragatnaşyk saklamak, dürli pikirleri paýlaşmak diýseň peýdaly bolar. Geljekdäki meseläni kärdeşleriňize we hyzmatdaşlaryňyza düşündirmek gowy pikir, sözleriňiz indi has elýeterli we ynandyryjy bolar. Mundan başga-da, indi has köp jogapkärçiligi öz üstüňize alsaňyz, ýakyn wagtda karýera basgançagynda bir ýa-da iki ädip galmaga mümkinçilik alarsyňyz.

Akrap (içýan 24.10 — 22.11)

Iň ýokary güýje ýetersiňiz we sözüň doly manysynda daglary herekete getirip bilersiňiz. Dogry, beýlekiler gazananlaryňyza derrew dogry baha bermezler. Hepdäniň dowamynda durmuşyň dürli ugurlarynda üýtgeşmeler bolar. Indi size gaty ygtybarly, çydamly bir zat döretmäge mümkinçilik bar, soň bolsa köp ýyllap goldawyňyz bolar. Bu hepde, işiňizi mahabatlandyrmak, güýmenje we syýahat üçin maýa goýmak we beýleki adamlaryň maliýe çeşmelerini çekmek üçin amatly pursat.

Kowus (keman 23.11 — 21.12)      

Syýahatlar, iş saparlary, ýokary hünär okuwlary we seminarlar bu hepde diýseň amatly. Geljek üçin meýilnamalaryňyzyň üýtgemegine taýyn boluň we bolup geçýän üýtgeşmelere täsir etmek zerur bolmaz. Çeýe boluň, täze şertlere uýgunlaşmagy öwreniň, nähili bolsa-da, biderek jedellerde wagtyňyzy we nerwiňizi ýitirmäň. Size kömek etmek, siziň bilen ajaýyp we möhüm bir zat edýändiklerini duýmak üçin ýakyn adamlaryňyzy işiňize çekseňiz, üstünlikler has täsirli bolar.

Jedi (owlak 22.12 — 20.01)

Taslamaňyzda käbir gowşak taraplaryň tapylmagy ähtimal, olary gyssagly ýok etmeli we şol bir wagtyň özünde beýleki zatlaryň hemmesini barlamaly. Toparyň pikirini ýatdan çykarmaň, ony goldamak üçin çäreleri görüň. Işiňiz bilen çyn ýürekden gyzyklanýan we size has meşhur bolmaga kömek edip biljek adamlary daş-töweregiňize ýygnaň. Içerki şübheleri özüňizden aýyryň, ynam bilen öňe gidiň. Çünki sizi merkezde görmek isleýärler. Entek dynç almagyň wagty däl, işleri dynmak üçin entek ir – hereket ediň we netijeleri gazanyň.

Daluw (gowa 21.01 – 20.02)

Hepdäniň dowamynda öz ygtyýaryňyzyň we ýagdaýa täsir etmek ukybyňyzyň iň ýokary derejesine ýetýärsiňiz, şonuň üçin özüňize bildirilýän ynamy aklamaga synanyşyň. Ýolbaşçylyk we uly göwrümli jogapkärçilikli wezipeleri öz üstüňize çekinmezden alyň, maliýe ussatlygyňyzy görkeziň. Belki, synag hökmünde size aýratyn kyn mesele hödürlener. Ýadyňyzdan çykarmaň, möhüm zat köp işlemäk däl-de, netijeliligi görkezmekdir.

Hut (balyk 21.02 — 20.03)

Size köp täze we gyzykly zatlar garaşýar. Güýjüňizi maksatlaryňyza ýetmäge gönükdiriň. Geljek aý bolsa zähmetiňiziň miwelerini görüp bilersiňiz. Ýaltalygyň ýoluňyzda durmagyna ýol bermäň. Özüňiz boluň, şahsyýetiňizi, özboluşlylygyňyzy, döredijiligiňizi görkezmekden gorkmaň. Beýleki adamlar bilen hyzmatdaşlyk siziň üçin gaty möhüm. Hepdäniň dowamynda tanyşän adamlaryňyz soňlugy bilen uzak möhletli hyzmatdaşlaryňyza öwrülip biler.

Ýene-de okaň

03-nji fewral ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

02-nji fewral ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Ata Watan Eserleri

Aýyň täleýnamasy: Fewral

Teswirle