TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SENIŇ TÄLEÝNAMAŇ

Hepdelik täleýnama (21-27-nji mart)

2022-nji ýylyň 21-27-nji mart aralygynda hepdelik täleýnamanyň synlary. Bu hepde hamal, sowur, jöwza, seretan, eset, sünbüle, mizan, akrap, kowus, jedi, daluw, hut ýyldyzy astynda doglanlara nämeler garaşýar?!

Hamal (guzy 21.03 — 20.04)

Umuman aýdanyňda, bu hepde gaty bir uly kynçylyklar bolmaz. Gündelik, rasional işleriňize başlamagyň wagty geldi. Uzak wagtlap soňa goýan zatlaryňyza wagt tapyň. Ýan ýoldaşyňyz bilen dawa-jenjellerden gaça duruň. Dynç günleri emosiýalaryňyz üstün çykar – özüňizi eliňizde saklajak boluň. Hepdäniň ortalarynda, maliýe şowlulygy size ýylgyrar, şonda hüşgär bolmaklygy ýatdan çykarmaň. Hepdäniň ikinji ýarymynda saglygyňyza üns beriň we nerwiňizi tertibe salmak üçin özüňize dynç beriň.

Sowur (öküzçe 21.04 — 20.05)

Duşenbe gününden penşenbe gününe çenli sowurlar umytsyzlyga uçrar. Keýp ýok, hemme zat eliňizden gidýär, energiýa nolda… Şol sebäpli möhüm we uly zatlar üçin hepde amatsyz bolar. Juma güni pul bilen baglanyşykly gowy habarlara garaşyp bilersiňiz, bu siziň ahlagyňyzy ýokarlandyrar. Dynç günleri dynç almaly, dostlaryňyz bilen gürleşmeli we özüňizi kämilleşdirmeli.

Jöwza (ekizekler 21.05 — 21.06)

Hepde aňsat däl. Pikir alyşmalar sebäpli, jöwzalar köplenç ýalňyşlyklar eder. Ownuk ýalňyşlyklaryň ullakan problemalara öwrülmek ähtimallygy ýokarydyr. Siz gaharlanarsyňyz we bu gapma-garşylyklara sebäp bolar. Emma özüňizi saklamaga synanyşyň. Fiziki we akyl saglygyna has köp wagt sarp ediň. Dynç güni dartgynlyk azalar.

Seretan (leňňeç 22.06 — 22.07)

Juma gününe çenli ýyldyzlar şahsy durmuş bilen meşgullanýan seretanlary goldaýarlar. Bu seneler, tanyşmak, gatnaşyklary berkitmek – söýgi we maşgala üçin ajaýyp döwür. Emma anna we dynç günleri bu ýakymlylyklary bozar. Meýilnamalar puja çykar, problemalar gökden ýüze çykyp başlar. Siziň wezipäňiz bolsa, özüňizi dolandyrmagy başarmakdyr.

Eset (ýolbars 23.07 — 23.08)

Hepde dartgynly bolar. Ilki bilen bu şahsy durmuşa täsir eder. Hepdäniň başy gatnaşyklara dawa we negatiwlik getirer, ýöne çarşenbe gününden ýekşenbe gününe çenli söýgüde dürli şatlyklar we amatlyklar taparsyňyz. Ýekşenbe güni bu zatlar ýene aşak düşer. Nerwiňizi tygşytlamak üçin az gürleşiň we has köp dynç alyň.

Sünbüle (gyz 24.08 — 23.09)

Duşenbe we sişenbe iş we işewür aragatnaşyk üçin amatly. Çarşenbe we penşenbe ýaşuly nesil we ýoldaşyňyz bilen gatnaşyklary bozar. Munuň öňüni almak üçin näme diýýändigiňize we pikirleriňizi nädip aýdýandygyňyza gaty seresap bolmaly. Jedel etseňiz, anna gününden hepdäniň ahyryna çenli ýagdaýy düzedip bilmersiňiz.

Mizan (terezi 24.09 — 23.10)

Mizanlar umumy bölünişik hakda alada etmeýär, bu olara täsir etmez. Dynç gününden öň iş, pul we kär üçin amatly döwür bar: gepleşikler, söhbetdeşlikler, satyn alyşlar üstünlikli bolar. Hepdäniň ahyrynda ýoldaşyňyz we ýakynlaryňyz bilen gatnaşykda seresap boluň, dawa etmek ähtimallygy gaty ýokary bolar.

Akrap (içýan 24.10 — 22.11)

Akraplar üçin ajaýyp hepde. Siz höwesden doly, üýtgemäge taýyn we durmuşa geçirilip bilinjek we edilmeli pikirler deňziňiz bar. Iş we maliýe üçin amatly wagt: mysal üçin, täze girdeji çeşmesini tapyp bilersiňiz. Diňe ýekşenbe güni şahsy durmuşyňyzda kynçylyklar bolup biler.

Kowus (keman 23.11 — 21.12)      

Kowuslar durmuşyny gowy tarapa üýtgedip bilerler. Hepdäni meýilnamalaşdyrmak, oýlanmak we taýýarlyk bilen başlaň. Çarşenbe güni meýilnamaňyzy ýerine ýetiriň we ýekşenbe gününe çenli durmaň. Dynç güni işiň netijelerine haýran galyp, dynç alyp bilersiňiz.

Jedi (owlak 22.12 — 20.01)

Jedileriň geljegi uly bir hepdesi bolar. Bu döwürde jediler ähli ýyldyz alamatlarynyň iň bagtlysydyr. Üstünligiňiziň esasy bolsa pikirdeş adamlar bolar. Bu aragatnaşyk gurmak, dogry baglanyşyklar we peýdaly tanyşlar üçin amatly hepde. Juma we şenbe aýratyn gowy, şu günler islendik zady edip bilersiňiz.

Daluw (gowa 21.01 – 20.02)

Hepdäniň başynda daluwlar otlaryň aşagyndaky suwdan hem has ýuwaş bolmaly. Bu wagt islendik zat üçin şowsuz we ony mümkin boldugyça paýhasly geçirmek iň gowusydyr. Çarşenbe we penşenbe günleri işde we karýerada şowly bolar. Dynç günleri bolsa gowy dynç almak üçin amatlydyr.

Hut (balyk 21.02 — 20.03)

Möhüm meseleleriň hemmesini duşenbe we sişenbe günlerine goýuň. Bu günler bagt size gülüp bakar. Soňra hemme zatda – finansda, işde, şahsy durmuşda mümkin boldugyça seresap we ünsli bolmaly. Hepdäniň ahyry dostlaryňyz we maşgalaňyz bilen aragatnaşyk üçin amatly. Siz arkaýyn birek-biregiňkä myhmançylyga baryp bilersiňiz.

 

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow ählihalk bag ekmek dabarasyna gatnaşdy

Ýene-de okaň

06-njy iýun ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

04-nji iýun ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

03-nji iýun ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Teswirle