SENIŇ TÄLEÝNAMAŇ

Hepdelik täleýnama (12-18 sentýabr )

Hamal (guzy 21.03 — 20.04)

Täze zatlary öwrenmek we kimdir biri üçin işi täzelemäge amatly döwür. Hepdäniň başyndaky şowhunly oturylyşyklar ýadawlykdan başga hiç zat getirmez. Diňe ýakyn dostlaryňyzyň ýanynda arkaýyn bolarsyňyz. Hepdäniň ikinji ýarymynda, duýgurlygyňyz dogry karar berer. Adaty bolmadyk ýagdaýlarda-da dogry hereket ugruny takyk çaklarsyňyz.

Sowur (öküzçe 21.04 — 20.05)

Umuman, gowy hepde. Şol bir wagtyň özünde, onuň aňsat we ýönekeý bolmagyna-da garaşmaň we adamlardan has talapkär bolmaň. Çarşenbe güni durmuşyňyzda bir zat üýtgär we durmuş düşnüksiz ýagdaýda has ýakymly bolar. Penşenbe güni ýüze çykjak düşünişmezlikler tiz çözüler we işiň üstünlikli netijesine täsir etmez. Juma güni çynlakaý iş ýüki bolar şeýlelikde, ýadawlyk duýarsyňyz. Şonuň üçin dynç günleri gowy dynç alyň.

Jöwza (ekizekler 21.05 — 21.06)

Bu hepde güýjüňiziň artýandygyny duýup bilersiňiz. Kynçylyklar we ýitgiler geçmişe öwrüler. Optimizm, ýakyn adamlaryň we hakyky dostlaryň goldawy netijesinde, geljegi uly meýilnamalary durmuşa geçirmäge işjeň gatnaşyp bilersiňiz. Şeýle-de täze işe başlap bilersiňiz. Tanyşlyklar üstünlikli we peýdaly bolar. Amatly pursady sypdyrmajak boluň. Dynç günlerini şäheriň daşynda geçiriň.

Seretan (leňňeç 22.06 — 22.07)

Häzirki wagtda özüňe ynanmak möhümdir. Her ädimi öňünden hasaplaň. Sişenbe güni täze taslamalara başlamak üçin gowy bolup biler. Çarşenbe güni möhüm zatlary meýilleşdirmäň we negatiw duýgulary dolandyrmaga synanyşyň. Juma, güýçlenmegiňizi, gowy keýpi we başgalaryň üsti bilen sizi begendirmegi wada berýär. Şahsy durmuşda käbir gapma-garşylyklar bolup biler, ýöne dynç günleri bulutlar arassalanar, şeýlelikde maşgalaňyzyň arasynda rahatlyk taparsyňyz.

Eset (ýolbars 23.07 — 23.08)

Gaty işli we başagaý bolmagyňyza garamazdan, gowy hepde. Wezipeleriňizi ileri tutmaga synanyşsaňyz islän maksadyňyza ýetersiňiz. Möhüm meseläniň üstünlikli çözülmegi, öz şahsyýetiňize buýsanmaga mümkinçilik berer. Dynç güni ýakynlaryňyzdan hoşal bolarsyňyz. Olara ýakymly gaýtargy hem bermeli. Bu hepde maddy taýdan kynçylyk çekmersiňiz.

Sünbüle (gyz 24.08 — 23.09)

Käbir sünbüleler üçin bu döwür düşnüksiz bolup biler. Ýöne ýatda saklaň, ähli meseleleri özbaşdak çözmek hökman däl, käbir ýagdaýlarda dostlaryňyzyň kömegi ýa-da maslahaty aşa işlemekden halas eder. Çarşenbe hepdäniň iň şowly günleriniň biri bolup biler. Bu amatly pursatdan peýdalanmaga synanyşyň. Indi siz güýjüňizi şahsy gatnaşyklar sferasyna gönükdirersiňiz.

Mizan (terezi 24.09 — 23.10)

Hepde dürli ýakymly wakalardan doly boljakdygyny wada berýär. Eýýäm duşenbe güni işewürlikde üstünlik gazanmaga, ýolbaşçylardan goldaw tapmaga we tanalmaga bil baglap bilersiňiz. Nagt girdejiler hem mümkin. Juma güni rahatlanyp, arkaýyn dynç alşa çykyp bikersiňiz. Şenbe gününe çenli ýyldyzlar size özüňiz we ýakyn adamyňyz bilen dünýä bilen sazlaşygy wada berýärler.

Akrap (içýan 24.10 — 22.11)

Umuman, döwür iş we döredijilik üçin amatly. Durmuşyň köp ugurlarynda möhüm üýtgeşmeler bolup biler. Hepdäniň ikinji ýarymynda ygtyýaryňyz ep-esli artar we saýlamak size bagly bolar. Juma başdan geçirmeli gün bolup biler, şonuň üçin seresap boluň. Dynç güni gowy habar bilen hoşal bolarsyňyz.  Garaşylmadyk çeşmelerden nagt girdejiler bolmagy ähtimal.

Kowus (keman 23.11 — 21.12)      

Kowuslar şu hepde hünär tekliplerine aýratyn üns bermeli. Çünki olaryň köpüsi karýeranyň ösmegine we işde üstünlik gazanmagyna garaşýarlar. Şeýle-de bolsa, üstünlik gazanmak üçin başarnygyňyzy görkezmeli. Sizde-de olar köp. Ýyldyzlar size oňyn döwri wada berýär: özüňizi gaty gowy duýarsyňyz we köp meseleleri aňsatlyk bilen çözersiňiz.

Jedi (owlak 22.12 — 20.01)

Güýjüňiz we başarnyklaryňyz bilen siz hakda gep edýänlere täsir edersiňiz. Yhlas eden zadyňyzy alarsyňyz. Ýagdaýlar siziň peýdaňyza bolar. Siz indi dynç we güýç aldyňyz. Täze işden özüne çekiji teklipler bolup biler. Karýerany üýtgetmek isleseňiz, bu dogry pursat. Durmuşyň romantiki tarapy sazlaşykly. Dynç günleri söwda üçin amatly bolar.

Daluw (gowa 21.01 – 20.02)

Hepdäniň başynda alnan geljegi uly teklipleri ret etmäň. Dolandyryş bilen konstruktiw gepleşikler üçin daşky gurşaw amatly bolar. Juma güni sowukganly bolmaga çalşyň. Dynç günleri işe iň uly islegiňizi duýarsyňyz. Garşy durmaň we energiýany öý işlerine gönükdiriň.

Hut (balyk 21.02 — 20.03)

Iň esasy ugry saýlaň we ýoldan sowulmaň, ýogsam ähli tagallalar puja çykar. Işiň wagty bilen baglanyşykly hemme zatda punktuallygy görkezmeli. Çarşenbe güni pikirleriňizi tejribede amala aşyrmak we arzuwlary hakykata öwürmek üçin ajaýyp bir mümkinçilik bolar. Dynç günlerine has ýakyn bolsaňyz, rahatlygy we ylalaşygy duýarsyňyz. Söýgüli ýaryňyz size garaşylmadyk ýakymly sowgat taýýarlap biler.

Ýene-de okaň

20-nji Fewral ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

2024;Hepdelik täleýnama (19-njy-25-nji fewral)

19-njy Fewral ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

18-nji Fewral ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

17-nji Fewral ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

16-njy Fewral ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama