TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SENIŇ TÄLEÝNAMAŇ

Hepdelik täleýnama ( 10-16-njy aprel )

Hamal (guzy 21.03 — 20.04)

Hepdäniň başy kyn bolup biler. Duşenbe we esasanam sişenbe güni işiň yza süýşürilmegi we bu meselede energiýa we nerw sarp edilmegi ahmaldyr. Çarşenbe gününden ýagdaý üýtgär we penşenbe güni iň üstünlikli gün boljakdygyny wada berýär. Şeýle-de bolsa, umuman aýdanyňda, häzir uly bir zady boýnuňyza almaň, häzirki işleriň üstünde duruň we olary tamamlaň. Bu hepde döredijilik babatda-da şowly synanyşyk edip bilersiňiz.

Sowur (öküzçe 21.04 — 20.05)

Bu hepdäni gaty bir amatly däl diýip häsiýetlendirip bolar. Aýry-aýry sebäpler duýgurlygy ýokarlandyrýar. Häzir ýakynlaryňyz islendik meselede size kömek etmäge taýýardyr. Esasy bellemeli zadyňyz – öz gyzyklanmalaryňyza zyýan ýetirip – bu ýoldan gaty uzak gitmäň. Iň üstünlikli gün çarşenbe, iň amatlysy anna güni bolar.

Jöwza (ekizekler 21.05 — 21.06)

Hepdäniň birinji ýarymynda size wagtal-wagtal aç-açan, özboluşly we hatda ajaýyp pikirler gelip biler. Şeýle-de bolsa, olaryň durmuşa geçiriljekdigi belli däl. Dynç günlerine ýakynlaşdygyňyzça, özüňizem soňky proýektleriňize şübhe bilen seredip bilersiňiz. Emma, iň bolmanda olaryň käbiri hökman ünsi çekmeklige mynasypdyr. Anna güni iň şowly gün bolar.

Seretan (leňňeç 22.06 — 22.07)

Hepdäniň birinji ýarymynda gaty hyjuwly bolup bilersiňiz. Maksatlaryňyza ýetmek aňsat bolmasa-da, ähli tagallalary etmäge taýyn we meýilleşdiren zatlaryňyzdan ýüz öwürmeýän ýaly görünýärsiňiz. Penşenbe we anna günleri öňden toplanyp galan gaty zerur iş üçin amatlydyr. Dynç günleri bolsa ýagty, şadyýan we hatda birneme peýdasyz we biperwaý wagt geçirersiňiz.

Eset (ýolbars 23.07 — 23.08)

Duşenbe we sişenbe günleri kyn günler. Bu döwrüň ýeňişleri size peýdasyz görünip biler: alnan netijäniň harçlanan güýçlere degmezligi ahmal. Çarşenbe gününden bolsa, has işjeň, ýöne has konstruktiw döwür başlanýar. Penşenbe siziň üçin örän üstünlikli gün bolmaly. Dynç günleri nerwiň aşa köp bolmagy mümkin. Emma siz gapma-garşylyklary, dawalary başlatmaly däl, başlanaýanynda-da, agyrlaşdyrmaly däl.

Sünbüle (gyz 24.08 — 23.09)

Duşenbe güni çalşylan ýaly bolup bilersiňiz: adaty seresaplygy ýatdan çykaryp, heniz pikir etmedik taslamalaryňyzy durmuşa geçirmäge synanyşarsyňyz. Häzir siz häkimiýetlere we ýolbaşçylarda nägilelik döretmeýän ýagdaýda yzygiderli we usulyýetli hereket etmeli. Bu şertlerde hepde esasanam maddy taýdan üstünlikli geçer.

Mizan (terezi 24.09 — 23.10)

Boş wagtyňyz köp bolsa, söýgi sözlerini ýazyp bilersiňiz. Häzir beýniňiziň ýagdaýy gaty rahat bolar we ajaýyp sözlerde duýgularyňyzy beýan etmek ukyby sizi terk etmez. Ýazmaga isleg ýok bolsa, okamak bilen kanagatlanyp bilersiňiz. Işewürlik hakda aýtsak, hepdäniň ikinji ýarymy birinji bilen deňeşdirilende has oňyn. Bu wagt siz üstünlikli söwda etmegiňiz we maliýe taýdan üstünlik gazanmagyňyz mümkin.

Akrap (içýan 24.10 — 22.11)

Duşenbe we sişenbe günleri, siziň ýoluňyzda böwet bolmaklygy hatda duşmana-da arzuw edilmez. Maksada ýetmek üçin tutanýerli we rehimsiz bolarsyňyz. Seresap boluň, şeýle çemeleşmek bilen özüňize zyýan bermek howpy bar. Mundan başga-da, çarşenbe gününden başlap, hereketiňize täzeden seredip, ozal eden işiňize ökünip bilersiňiz. Penşenbe üstünlikli gün, dynç günleri howuza ýa-da sauna baryp görmek size gowy täsir eder.

Kowus (keman 23.11 — 21.12)      

Size gaty oňyn hepde garaşýar. Şeýle-de bolsa, bu oňynlygyň sebäplerinden biri, durmuşa gülgüne reňkli äýnegiň aňyrsyndan seredýändigiňiz bolup biler. Emma, ​​gynansak-da, dünýä öz hakyky keşbini görkezer. Hakykat bilen hatda iň ýumşak çaknyşyklara çarşenbe güni taýyn bolmak möhümdir. Ýogsam, hepde hakykatdanam gowy, anna we dynç günleri bolsa söwda üçin ajaýyp bolar.

Jedi (owlak 22.12 — 20.01)

Hepdäniň dowamynda möhüm zatlary kabul etmeli däl. Siz gaty konserwatiw bolup bilersiňiz – hatda öz standartlaryňyz bilenem! Täze pikirleri we çemeleşmeleri ret etmek häsiýetiňiz bolar. Öň geçilen ýodadan ýöremeseňiz, size öňden tanyş bolmadyk menzillerden geçmek kyn bolar. Häzirki taslamalary, kagyzlary we resminamalary tertibe salmak barada alada ediň. Iň gowy gün çarşenbe bolar.

Daluw (gowa 21.01 – 20.02)

Hepdäniň başynda ýolbaşçylar bilen tankytlardan we jedellerden gaça duruň. Siz düýbünden obýektiw bolup bilmersiňiz, ýöne hakykat siziň tarapyňyzda bolsa-da, häzirki wagtda diplomatiýa taýdan kabul ederlikli ýagdaýda öz pozisiýaňyzy görkezmek zerur bolmaz. Maliýe meselelerini çözmäge has köp bagyşlanan çarşenbe güni has amatly döwürdir.

Hut (balyk 21.02 — 20.03)

Amatsyz gurşawy hasaba almanyňda, tutuş hepde diýseň oňyn hasap edilip bilner. Indi maksatlar we olara ýetmegiň ýollary barada aýdyň düşünjäňiz bar. Diňe bu ýollaryň uzyn bolup biljekdigine düşünmek zerur, ýöne gadymy hytaýlylar hem “müň kilometrlik ýoluň ilkinji ädimden başlanýandygyny” aýdypdyrlar. Häzir siz uzak we kyn ýollary geçmäge taýyn. Ýoluňyz ak bolsun!

Ýene-de okaň

06-njy iýun ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

04-nji iýun ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

03-nji iýun ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Teswirle