TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SENIŇ TÄLEÝNAMAŇ

Hepdelik täleýnama ( 06-12-njy fewral)

Hamal (guzy 21.03 — 20.04)

Hamallar, ölçenen we asuda hepde size garaşýar. Bu hepde durmuşyňyzda düýpli üýtgeşmeler göz öňünde tutulmaýar. Birinjiden, güýç-kuwwatyňyzyň artýandygyny duýarsyňyz, ikinjiden, ýyldyzlar sizi täze adamlar bilen duşurar, olar bolsa siziň içerki rahatlygyňyzy üpjün eder. Iş ýerinde-de hemme zat oňat gidýär: çynlakaý we başarnykly işgär hasaplanarsyňyz. Köp hamallar hatda mahabata bil baglap bilerler. Hepdäniň ortalarynda özleri üçin has köp wagt bolar. Bu hepde dynç almagy meýilleşdirýän bolsaňyz, gowy pikir – syýahat köp ýakymly tejribe we täsir getirer.

Sowur (öküzçe 21.04 — 20.05)

Hepdäniň başy sowurlar üçin amatly döwürdir, energiýanyň köpelmegini duýýarlar we bu olara ähli kynçylyklary we böwetlikleri aňsatlyk bilen ýeňip geçmäge mümkinçilik berýär. Mart aýynyň ilkinji günleriniň dartgynlydygyna garamazdan, sowurlar islendik ýakymsyz ýagdaýy ussatlyk bilen çözüp bilerler. Jedelleri we galagopluklary çözmek siziň ýadaw bolmagyňyza sebäp bolar. Şonuň üçin dynç alyş hakda-da pikirlenmek, ýakynlaryňyz bilen has köp wagt geçirmek möhümdir. Hepdäniň ahyry, söýgi ýaly, maliýe pudagynda-da gowulaşma getirer.

Jöwza (ekizekler 21.05 — 21.06)

Bu hepde jöwzalar üçin täsirli döwürdir. Esasanam döredijilikli jöwzalar öz işleriniň hilini ýokarlandyrmak üçin hakykatdanam gowy pikirler bilen çykyş ederler. Bu bolsa, olaryň geljekde aýlyk hakynyň ýokarlanmagyna kömek eder. Umuman aýdanyňda, bu hepdedäki işler jöwzalar üçin köp oňynlyk getirýär – köpüsi öz maksatlaryna ýeter. Şahsy sfera hem ýakymly: bu hepde başlanan gatnaşyk çalt öser.

Seretan (leňňeç 22.06 — 22.07)

Seretanlar üçin bu hepde mümkinçiliklerden jomart bolar. Soň bolsa, hemme zat alamatyň wekillerine bagly – üns bererlermi ýa sypdyrarlarmy? Ýyldyzlaryň beren mümkinçiliklerine üns berseler, durmuşyň ähli ugurlaryny göni manyda üýtgedip bilerler. Bu iş we şahsy sferasyna-da degişlidir. Ýeke-täk maslahat: sabyrly we aýgytly boluň, şonda ähli kynçylyklary ýeňip geçersiňiz. Islendik tanyşlyk romantiki başdan geçirmä öwrülip biler. Maşgalaly seretanlar şahsy meselelerini çözülip bilerler.

Eset (ýolbars 23.07 — 23.08)

Bu hepde näme pikir etseňiz, ýyldyzlar siziň tarapyňyzda bolar. Kimdir biri bilen duşuşmak isleýärsiňiz, ýöne özüňizi ele alyp bileňizokmy? Utanjyňyzy ýeňip geçmegiň, biraz dogumly bolmagyň wagty geldi. Aýlygyň ýokarlanmagy barada pikir edýärsiňiz. Köpeltmek isläň, ýöne mylaýym we sabyrly boluň. Bu hepde täze zatlary öwrenmek üçin iň amatly pursat, sebäbi köp esetler has-da güýçlener. Hepdäniň ortalarynda esetleriň içinde döredijilik hünärleriniň wekilleri üçin örän öndümli bolar, ylham alarlar.

Sünbüle (gyz 24.08 — 23.09)

Bu hepde astrologlar sünbüleleriň borçlary hakda däl-de, özleri hakda has köp pikirlenmegini maslahat berýärler. Köp wagtdan bäri iş ýerlerini üýtgetmek hakda arzuw eden bolsaňyz, söhbetdeşliklere başlamagyň iň amatly wagty geldi. Siziň ozal eden işleriňiz bilen düýbünden baglanyşygy bolmadyk bir kompaniýa çagyrylmagyňyz mümkin. Ýöne hepdäniň ikinji ýarymynda ýakynlaryňyza ünsi jemlemeli bolarsyňyz – olar siziň goldawyňyza mätäçdir.

Mizan (terezi 24.09 — 23.10)

Mizanlar üçin bu hepde kynrak bolar – şahsy durmuşyňyzda we karýeraňyzdaky kynçylyklary ýeňip geçmeli bolarsyňyz. Nädip? Iş ýerindäki käbir adamlar size aşa köp basyş etjek bolýarlarmy? Mizanlar zäherli gatnaşykdan uzak wagt bäri rahatlyk tapyp bilmedik bolsa, bu ýagdaýda bu hepde olary bozmak üçin iň amatly döwür bolar. Hepdäniň ortalarynda mizanlar dynç alyş hakda pikirlenmeli. Maşgalada hemme zat mümkin boldugyça sazlaşykly ösýär.

Akrap (içýan 24.10 — 22.11)

Maliýe nukdaýnazaryndan gowy hepde – Iş gözleýän akraplar girdejili iş taparlar. Bu hepde köp şahsy üýtgeşmeleri getirer – uzak wagtlap gatnaşykda bolan akrap aýal-gyzlarynyň köpüsi nikalaşmak teklibine garaşyp bilerler. Şol bir wagtyň özünde, akrap telekeçileri täze bir taslama başlap bilerler we ýyldyzlar bu işde olara goldaw bererler. Hepdäniň ahyry dostlaryňyz, garyndaşlaryňyz we ýakynlaryňyz bilen ýakymly şahsy duşuşyklar bilen tapawutlanar.

Kowus (keman 23.11 — 21.12)      

Hepde dartgynly başlaýar: ýakynlaryňyza düşünmek elmydama mümkin bolmaz, ownuk şowsuzlyklar hem bolup biler. Emma anna güni ýagdaý üýtgär, şonuň üçin köşeşiň. Hepdäniň soňy, tersine, asuda we oňyn geçer. Kowuslaryň köpüsi dynç alyşa gitmäge garaşýarlar. Bu hepde hem maşgalaňyz bilen has köp wagt geçirip bilersiňiz.

Jedi (owlak 22.12 — 20.01)

Jediler üçin bu hepde üstünliklerden dolar. Uzak wagtdan bäri ägirt uly meýilnama düzýän bolsaňyz, köp maksatlaryňyza ýetip bilersiňiz, esasy zat tertipli bolmak we ýeterlik uky almak. Şeýle-de bolsa, karýeranyň basgançagynda güýçli gapma-garşylykly ýagdaýlar bolup biler – duýgularyňyza gözegçilik ediň. Şeýle ýagdaýda täze wezipä bil baglap bilersiňiz.

Daluw (gowa 21.01 – 20.02 )

Bu hepde ýyldyzlar daluwlara düşündiriş bermäge synanyşýarlar: duýgulary biderek sarp etmegi we ownuk-uşak zatlar hakda alada etmegi bes ediň. Üýtgedip bolmajak zatlar hakda alada etmegi bes ediň we akym bilen gitmegi öwreniň. Mundan başga-da, bu hepde daluwlar üçin örän amatly – gatnaşyklar ýakymly we işdäki kynçylyklar çözülip bilner. Hepdäniň ortasy maddy taýdan birneme dartgynly bolar. Şeýle-de, dost hasaplaýan adamyňyzyň dönüklik etmegi mümkindir, ýöne alada etmäň, siziň tarapyňyzda boljaklar hem kändir.

Hut (balyk 21.02 — 20.03)

Dramatiki üýtgeşmeler bu hepde hutlara täsir eder. Özüňiz üçin täze maksatlar düzersiňiz we iş nukdaýnazaryndan näme etjekdigiňize düşünersiňiz. Bu nukdaýnazardan işjeňligiň üýtgemegi ähtimal. Hepdäniň ortalarynda köp hutlar ýadawlyk duýar – özüňize has köp wagt sarp ediň, mümkin bolsa dynç alyň we azajyk syýahat ediň. Şeýle hem ýakynlaryňyz bilen has köp wagt geçirmek möhümdir. Olaryň goldawy size durnuklylyk we rahatlyk duýgusyny üpjün eder.

Ýene-de okaň

19-njy mart ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

10-nji mart ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

09-njy mart ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Teswirle