TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SENIŇ TÄLEÝNAMAŇ

Hepdelik täleýnama (05-11 dekabr )

Hamal (guzy 21.03 — 20.04)

Dogra dogry diýmeli, size kyn hepde garaşýar. Siziň alamatyňyzda gahar-gazap, agressiýa we ýalňyş kararlar bilen doldurylan nerw dartgynlygynyň bolmak ähtimallygy ýokary. Bu dartgynlyk, iň kyn gün boljak penşenbe gününe çenli dowam eder. Soň hemme zat oňat geçer, ýöne bu hepde möhüm we çynlakaý meseleler üçin gowy däl.

Sowur (öküzçe 21.04 — 20.05)

Ambisiýalaryňyzy peseltmeli. Öz-özüňi dolandyrmak we özüňi çäklendirmek ukyby şu hepde möhüm bolar. Siziň alamatyňyz bu häsiýetler bilen tapawutlanmasa-da, olary görkezmek üçin eliňizden gelenini ediň. Ýogsam, esassyz çykdajylar, ýerine ýetirilmedik wadalar ähtimal.

Jöwza (ekizekler 21.05 — 21.06)

Hepdäniň başynda kän bir möhüm zatlar bolmaz. Duşenbe we sişenbe günleri aýdyň pikirlenip we hereket edip bilmersiňiz. Çarşenbe gününden ýagdaý üýtgär, güýçli logika we guramaçylyk ukyplary size gaýdyp geler. Şonuň üçin hepdäniň ikinji ýarymyny üstünlikli hasaplamak bolar. Dynç günleri maşgalaňyza has köp üns beriň we ýakynlaryňyza has çydamly boluň.

Seretan (leňňeç 22.06 — 22.07)

Çarşenbe we penşenbe günlerinde seresap boluň. Bu günler gaty stresli bolup biler. Bu döwürdäki islendik hereket oýlanyşyksyz bolup biler. Ýakynlaryňyz bilen düşünişmezlikler bolup biler, emma sowukganlylygyňyzy saklamagy başaryň. Hepdäniň galan günleri erbet däl, iň öndümli döwür hepdäniň başlangyjyna meňzeýär.

Eset (ýolbars 23.07 — 23.08)

Birnäçe oňyn hepdeden soň, ýyldyzlar durmuşda ak zolaklardan başga-da günleriň bardygyny ýatlatmak kararyna geldiler.  Bu hepde ýalňyş kararlar berip bilersiňiz, hiç zat ýok ýerden dawa-jenjeller ýüze çykar. Şeýle-de siz başarmaýan işinize baş gosup bilersiňiz. Hepdäňizi adaty işlere bagyşlap, rahatlykda geçiriň.

Sünbüle (gyz 24.08 — 23.09)

Duşenbe we sişenbe günleri bulaşyklykda geçip biler: bu günler maglumatlara bil baglap bilmeýän günleriňiz, dogry karar bermek kyn, şonuň üçin möhüm bir zat etmeli däl. Şonda ynam gazanyp, aýgytly we berk hereket edip başlarsyňyz. Anna we dynç günleri, başga günlere garamazdan pikiriňizi öňe sürmek ähtimallygy ýokary.

Mizan (terezi 24.09 — 23.10)

Iş günleriniň we hepdäniň dynç günleriniň astrologiki täsirleri tersine bolmaly. Ýyldyzlar şenbe we ýekşenbe günlerinde rahatlygy, tertip-düzgüni, berkligi we käbir biperwaýlygy aýyrmaklygy maslahat berýärler. Şonuň üçin özüňize erk etmäge synanyşyň.

Akrap (içýan 24.10 — 22.11)

Hepde köpçülikleýin işler üçin has amatlydyr. Bir toparda iň gowy häsiýetleriňizi doly görkezip bilmezligiňiz mümkin. Hatda toparyň ýolbaşçysy bilen konfliktlere girip bilersiňiz. Umuman aýdanyňda, öz güýçli taraplaryňyza bil baglaň, emma olara aşa baha bermäň. Iň gowy gün sişenbe, emma, penşenbe we ýekşenbe günleri gaty üstünlikli bolup bilmez.

Kowus (keman 23.11 — 21.12)      

Hepdäniň dowamynda çykdajylaryňyza üns bilen gözegçilik etmeli. Ýogsam, dynç günleri puldan kösenmek howpy ýokary. Umuman aýdanyňda, hepde diýseň üstünlikli däl. Şonuň üçin, wajyp, meselem, hukuk meselelerini we möhüm gepleşikleri has amatly pursata yza süýşürmek has gowudyr. Iň üstünlikli gün sişenbe bolmaly.

Jedi (owlak 22.12 — 20.01)

Iň möhüm zatlar we duşuşyklar penşenbe güni üstünliklere beslener.  Ýöne, umuman aýdanyňda, özüňizi gaty global maksat goýmasaňyz, hepde gaty gowy. Dynç günleri gözellik salonlaryna, ýoga sapaklaryna we tebigatda gezelenç etmek üçin amatly.

Daluw (gowa 21.01 – 20.02)

Gowy hepde garaşýar. Iň uly üstünlik, duşenbe-sişenbe günleri bolar. Bu günler, dürli amallar üçin amatly. Bu maliýe amallaryndan başlap, aşpezlik tejribelerine çenli bolup biler. Şenbe bolsa, şadyýan we dostlukly gün bolar.

Hut (balyk 21.02 — 20.03)

Hepdäniň sizi begendirjekdigini ýa-da gaharlandyrjakdygyny aýtmak kyn, ýöne ýekşenbe hökman hepdäniň iň gowy güni bolar. Siz gowy dynç alarsyňyz. Iş barada aýdylanda bolsa, ony duşenbe gününden başlap almaly. Hepdäniň başy diýseň amatly, ýöne dynç günleri näçe ýakyn bolsa, şonça-da kyn bolar.

Ýene-de okaň

03-nji fewral ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

02-nji fewral ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Ata Watan Eserleri

Aýyň täleýnamasy: Fewral

Teswirle