Hepdede baýlyk elli sorag

Bir gezek derýanyň aňyrsyndan we tutuş etrapça girip, haýsydyr bir gapynyň açyljakdygyna göz aýlady. Giň penjireler we alamatlar hakda pikirlenip otyrka, özüne seredip, aýlyk gözleýänine düşünüp başlady. Ol beýle zady hiç haçan etmedi sebäbi batyrlygy ýokdy. Bir wezipe üçin içalyçylyk edilende tutulan belli bir utançdan gaça durmak üçin ädimlerini çaltlaşdyrdy … Continue reading Hepdede baýlyk elli sorag