TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TEHNOLOGIÝA

Hemme ýeri ekran bolar

«Xiaomi» kompaniýasy adaty bolmadyk smartfony öndürmek üçin rugsatnama aldy. Has takygy, täze telefonyň ekrany gapdal düwmelerine, metal korpusa çenli uzaýar. Bu barada «Hi-Tech.Mail.ru» habar berýär.

Durşuna ekran bolup duran täze smartfon dogry burçlar esasynda taýýarlanylypdyr. Ähli goşmaça maglumatlar bolsa gapdal ekranda peýda bolýar. Onda samrtfonyň batareýasynyň güýçji, signal we beýleki zatlar görkezilýär.

Mahlasy, gözümiň öwrenşenlerinden üýtgeşik täze samrtfon öňümizdäki ýyllarda satlyga çykarylar. Onuň tehnologiýa dünýäsine üçin üýtgeşik täzelik bolmagyna garaşylýar.

Ýene-de okaň

Kosmos syýahatçylygyna Hytaý hem goşulýar

Geljegiň otlusy tanyşdyryldy

Sagatda 300 pizza taýýarlaýan robot

Teswirle