Täsinliklere baý haýwanat dünýäsi

Öý haýwanlary biziň durmuşymyzyň aýrylmaz bölegine öwrülen. Kähalatlarda olaryň edýän hereketleri, özlerini alyp barşy her birimizi biygtyýar ýylgyrmaga mejbur edýär, haýran galdyrýar. Haýwanat dünýäsi örän gyzykly. Olaryň her haýsysynyň özlerine mahsus aýratynlyklary, tapawutlanýan häsiýetleri we haýran galdyryjy başarnyklary bolýar.

Geçiler

 • Geçiler örän täsin jandar. Köp sanly alymlaryň aýtmagyna görä geçiler adamlar tarapyndan eldekileşdirilen oba hojalyk mallarynyň ilkinjileriniň biri hasaplanýar. Olar 10 000 ýyl mundan öň eldekileşdirilen;
 • Ýakynda dünýäniň biologlar tarapyndan geçileriň ýaşaýan ýerine baglylykda, her ýurtda aýratyn ses çykarmak ukybynyň bardygyny anyklanyldy;
 • Geçileriň göreji keseleýin göniburçlyk şekiline eýe. Bu bolsa olara kellesini gymyldatman daş-töweregini 360°C görmeklige mümkinçilik berýär;
 • Olar ýokanç keselleriň biri bolan tuberkulýoz ýagny inçe kesel bilen kesellemeýär;
 • Sürüde bir sany teke 30-50 sany ene geçini dolandyrmaga ukyply;
 • Geçi ortaça 17 ýaşaýar;

Goýunlar

 • Agzybirligi gowy görýän jandar. Olarda köpçüklileýin ýaşamak duýgusy gowy ösen;
 • Dünýäde ilkinji klonlanan haýwan hem goýunlardyr;
 • Goýunlaryň beýleki görnüşlerden tapawutlanýan aýratynlygy göwrümi, ýüňi däl-de guýrugy hasaplanýar;

Gara mallar

 • Sygyrlar adamlar tarapyndan 8500 ýyl mundan öň öýdekileşdirilen;
 • Öküzler hiç bir reňki saýgarmaýar. Olar dünýäni ak-gara reňklerde görýär;
 • Sürüde sygyrlar biri-birinden käbir zatlary öwrenmäge we gören zatlaryndan sapak edinmäge ukyplydyrlar. Mysal üçin: bir sany sygyr adamlar tarapyndan goýulan päsgelçilikden geçip şikes alsa, sürüdäki galan sygyrlar bu ýalňyşlygy gaýtalamaýar;
 • Sygyrlar magnit meýdanyny duýmaga ukyply we olarda wagty bilmek duýgusy güýçli ösen. Eger-de sagym wagtyndan 20-30 minut gijikdirilse süýdüň mukdary 5%-e çenli, ýaglylygy bolsa 0,2 – 0,4% -e çenli peselýär;
 • Bir sany ene sygyr ömrüniň dowamynda 200 000 bulgur süýt berýär.
 • Hindistanda olar mukaddes jandar hasaplanýar;
 • Olar äňini minutda 100 gezek hereketlendirip bilýär;
 • Sygyrlaryň burnunda adamyň barmak yzlaryna meňzeş şekili görmek bolýar;
 • Olaryň gäwüş gaýtarma häsiýeti ewolýusiýanyň dowamynda kemala gelipdir;
 • Ýer ýüzünde süýdemdirijileriň arasynda sygyrlaryň sany adamlardan soň ikinji orunda durýar.
Okap bilersiňiz  Ýewro 2020: Angliýa we Niderlandlar ýeňiş bilen başlady

Towuklar

 • Ýer ýüzünde towuklaryň 180 görnüşli tohumy bolup, uly ýaşly towuklaryň iň aňrybaş agramy 5kg;
 • Towuklar ýylyň dowamynda 350 ýumurtga guzlaýar;
 • Ýer ýüzünde ortaça 25 mlrd towuk bar. Diýmek her adama ortaça düşýän towugyň sany 4;
 • Olar hemme zady iýýär. Kähalatlarda syçanlary iýýän ýagdaýlary hem bolýar.

Ogulnur MUHANOWA,

Türkmen oba hojalyk institutynyň talyby

 

Täze awtobus gatnaw ugurlary açyldy

 

 

 

ÝENE-DE OKAŇ

Tennis dünýäsiniň esasy ýaryşlarynyň biri hasaplanýan Fransiýanyň açyk çempionaty (Roland Garros) tamamlandy. Onda serbiýaly tennisçi Nowak Jokowiç ýeňiş gazandy. Ol final duşuşygynda gresiýaly garşydaşy Stefanos Sisipasy ýeňmegi başardy.
Okap bilersiňiz  Bäsleşik: ätiýaçlyk serişdelerini satyn almak
Duşuşyk 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:2, 6:4 hasabynda 34 ýaşly serbiýaly tennisçiniň peýdasyna tamamlandy. Ilkinji gezek 2004-nji ýyldan bäri Fransiýanyň açyk çempionatynda ýeňiji aýgytlaýjy tapgyrda mälim boldy. Jokowiç bilen Sisipas 8-nji gezek duşuşdy....
Ýewropa yklymynda Ýewro-2020 çempionaty dowam edýän döwründe Amerika yklymynda hem "Kopa Amerika" futbol ýaryşy badalgal aldy. Braziliýada geçirilýän bu ýaryşyň ilkinji duşuşyklary geçirildi. Onda Braziliýanyň milli ýygyndysy Wenesuelanyň milli ýygyndysy 3:0 hasabynda, Kolumbýiýanyň milli ýygyndysy bolsa Ekwadory 1:0 hasabynda utdy. Braziliýanyň düzüminda Markinos, Neýmar (11 metrlik jerime) we Gabriel Barboza tapawutlandy. Kolumbiýanyň milli ýygyndysynda bolsa Kardena tapawutlandy. "Kopa Amerikada" ertir, ýagny 15-nji iýunda...
Futbol boýunça Ýewropa çempionaty gyzykly duşuşyklary bieln dowam edýär. Ýewropanyň 12 şäherinde geçirilýän bu duşuşyklarda gyzykly hem-de çekeleşikli oýunlar geçirilýär. "D" TOPARY Sagat 18:00  Şotlandiýa  - Çehiýa Glazgo şäherinde geçiriljek bu duşuşyk Şotlandiýanyň 1998-nji ýyldan bäri garaşýan pursaty - 23 ýyldan bäri esasy finala çykan ilkinji ýaryşydyr. "E" TOPARY Sagat 21:00  Polşa - Slowakiýa Russiýanyň Sankt-Peterburg şäherinde geçiriljek duşuşyk polşaly Robert Lewandowskiniň özüniň görkezmegi üçin...
Futbol boýunça Ýewropa çempionaty dowam edýär. Düýn "Ç" hem-de "D" toparynyň duşuşyklary geçirildi. Sagat 18:00-daky duşuşykda Angliýa bilen Horwatiýanyň milli ýygyndylary duşuşdylar. Olar "D" toparynda çykyş edýärler. Örän çekeleşikli geçen duşuşykda Angliýanyň milli ýygyndysy 1:0 hasabynda ýeňdi. Duşuşygyň ýeke-täk goluny Rahim Sterling geçirdi. "Ç" TOPARYNYŇ DUŞUŞYKLARY Soňra sagat 21:00 we 00:00-da bolsa "Ç" toparynyň duşuşyklary geçirildi. Ilki bilen Awstriýa bilen Demirgazyk Makedoniýa...
Aýakgabyňyzy çykaryň. Ýapon medeniýetinde pollara we tatami matalarynyň mümkin boldugyça arassa bolmagyny üpjün etmek üçin bir jaýa gireniňizde aýakgabyňyzy çykarmak gowy we möhüm edep hasaplanylýar. Bu hili arassaçylyk köp öý hojalyklarda we restoranlarda talap edilýär, adamlar pola ýakyn tatami düşeginde iýýärler, krowatdan tapawutlylykda tatami düşeginde ýatmak hem adaty zat. Mundan başga-da, ähli otaglarda diňe jorap ýa-da aýakýalaňaç hereket etmegiň ýerine,...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
834TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar