TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Haýyşnama

Eýmenen ykbalam eý görsün seni,
Maňa bagtyň suratyny ýekip ber.
Bir pursat içinde özgereden seni,
Maňa yşkyň suratyny çekip ber.

Ynamyň ýitse-de gözlerme ynan,
Gabanjaňlygyňdan ýitmesin ynam,
Ýygyrtlansyn kagyz, ýitresin galam,
Maňa söýgüň suratyny ýekip ber.

Degişmeleň meni saplasyn gamdan,
Kirpigimden gaçyp, gözlerme daňlan,
Üýtgeşik duýgyny duýaýyn ondan,
Maňa kalbyň suratyny çekip ber.

Lakamyň bar eken “Zähmetkeş” diýen,
Belli-dä, obanyň çöregin iýen,
Başynda jygaly, ak sowut geýen,
Maňa bagtyň suratyny çekip ber.

Gaýta-gaýta gulak etiň iýsem-de,
Meň sözlerme gahar donun geýseň-de,
“Kakamyrat” däldigiňi bilsem-de,
Haýyr, iň bolamda goşgy okap ber!

Öz suratyň çekip bilmeýän bolsaň
Gel, ezizim maňa goşgy okap ber

Oguljan Pirjikowa

 

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Prezidenti «Türkmenistanyň ussat diplomaty» diýen tapawutlandyryş nyşany bilen sylaglandy

Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli günä geçişlik

BMG Türkmenistanyň başlangyjy boýunça kararnama kabul etdi

Teswirle