JEMGYÝET

Haýwanlaryň özlerini alyp baryşy boýunýa howa çaklamasy

Guş bir aýagynyň üstünde durup uklasa, ertesi howa salkyn bolar ýa-da ýagyş ýagar.

***

Gurbagalar suwdan çykyp ot-çöplere siňip başlasa, ertesi ýagyş ýagar.

***

Garlawaçlar suwuň ýüzünden jügüldäp uçsa howa bulaşar.

***

Towuk gaty ses bilen käkelese, tozanly howa bolar.

***

Gurbagalar kenara çykyp “aýdym aýtsa”, ertesi dymyk howa bolar.

***

Irden guşlar ýapragyň aşak ýüzünde gizlense, howa yssy bolar.

***

Agşam suwly ýerde buzaw “jürläp” owaz etmese, ertesi dymyk howa bolar.

***

Ýaplarda gurbagalar daň atýança uklamasa, ertesi howa yssy bolar.

***

Gumrylar “guguk-gugu-guk” edip saýrasa, şol gün howa yssy bolar.

***

Guşlar toparlanyşyp bagdan-baga gonup saýraşsalar, şol gün ýa ertesi ýagyş ýagar.

***

Towuklar gündiz çugudyp uklasa, sowuk ýelli howa bolar.

***

Öý guşlary saýramasa, ertesi ýelli howa bolar.

***

Maýyl günde gaz bir aýagynyň üstünde dursa, ertesi sowuk bolar.

***

Torgaý gelenden soň, dokuz günden soň gar ýagar.

Toplan Baýgeldi ÇARYÝEW,

Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň geografiýa fakultetiniň meteorologiýa hünäriniň IV ýyl talyby.

 

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Prezidentiniň BMG-niň Baş sekretarynyň orunbasary bilen duşuşygy

Türkmenistan howanyň üýtgemegi boýunça Sebit merkezi başlangyjyny öňe sürýär

Türkmenistan teklip edilýän Howa we Saglyk boýunça Jarnamany goldaýar

Türkmenistan Ählumumy metan borçnamasyna goşuldy

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň Prezidenti Bütindünýä howa Sammitiniň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Türkmenistanyň Prezidenti Dubaýa bardy