TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Hat

“Salam, dostum, ýagdaýlaryň nähili,

Ejeň, kakaň, maşgalaňyz gowumy?

Şowhun bilen sowduňyzmy, sag-aman,

Aradaky iniňiziň toýuny?

 

Aý, meniňkem näsaglaryň haly-da,

Bir görseň-ä gowy, bir görseň erbet,

Men-ä, walla, dermandanam ýadadym.

(Şoňa baglydygmam çekdirýär ezýet)

 

Aramyzyň uzaklygna garaman,

Gaýta-gaýta gelýäň sormaga halym…

Men bolsa diýipdim, birmahal saňa:

“Men sensizem öz başymy çararyn!”

 

“Unut geçenleri men-ä unutdym!”

Diýseňem geçmişi undup bilmedim,

Ah, dostum, bir pursat lezzet berse-de,

Sütem berýär halym sorap gelmegiň…

 

Geleňde, bir pursat giňeýär dünýäm,

Gubarly ýüregim barkaň gysanok.

Ýöne saňa edenlerimden ýaňa,

“Sag bol!” diýmäge-de bognum ysanok.

 

Eden dönükligmi bagyşlap bilmän,

Näletden gursagym baglady gemre

Maňa düşünýänsiň, (öňem düşerdiň…)

Haýyş edýän, dostum, yzymdan gelme!”

 

Şeý diýdi-de, sojap-sojap dem aldy,

Gözýaşlary çykdy dertleň kastyna.

Soňam, hassa ýüzün berip aglady,

Keselhanaň ysy siňen ýassyga.

 

Gurbanmyrat Meredow

 

Ýene-de okaň

Azerbaýjanyň Milli Mejlisiniň başlygynyň Aşgabada sapary

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan Russiýanyň Merkezi Aziýadaky strategik hyzmatdaşy

Amerikan işewürleri bilen duşuşyk

Teswirle