TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SIZDEN GELENLER

Haşal otlara garşy “Vitirover” roboty

Oba hojalyk pudagy ilaty azyk önümleri we gaýtadan işleýän senagat pudaklaryny çig mal bilen üpjün etmekde örän möhüm pudakdyr. Bu pudagyň maddy-tehniki binýadyny pugtalandyrmak hem-de ylmyň we tehnikanyň täze gazananlaryny oba hojalyk önümçiligine ornaşdyrmak boýunça işler giň gerimde alnyp barylýar.

Häzirki wagtda dünýä derejesinde oba hojalyk önümçiliginiň ösýän döwründe meýdan robotlarynyň önümçiligine uly üns berilýär. Çünki, bu robotlar önümçilikde peýdalanylanda gazanylýan ykdysady netijeliligiň ýokary bolmagyna hem-de gol zähmetini azaldyp, olary beýleki pudaklarda ulanmaklyga mümkinçilik berýär.

Ekerançylykda önümçilik işleriniň ýola goýulyşynda ösümliklere zyýan beriji haşal otlary ýok etmekde göreş çäreleriniň birnäçe usullaryndan peýdalanylýar.

Köpýyllyk agaçlary şol sanda üzüm agaçlaryny ösdürip ýetişdirilende olar birlikde ösýän haşal otlara garşy göreş çärelerini üstünlikli amala aşyrmakda meýdan robotlarynyň biri bolan “Vitirover” roboty üzüm ekilen meýdanlarda haşal otlary ýok ediji robot hökmünde meşhurlyga eýedir.

“Vitirover”-iň kömegi bilen haşal otlary ýok etmegiň amatly tarapy önümçilikde iş öndürijiligiň ýokary bolmagyna getirýär hem-de haşal otlara garşy himiki göreş çärelerinden peýdalanylanda himiki serişdeleriň adamlara we daşky gurşawa ýetirýän zyýanyny azaltmaga ýardam berýär.

“Vitirover” roboty üzüm agaçlaryň hatar aralaryndaky haşal otlary aýyrmak üçin niýetlenendir. Fransiýada oýlanyp tapylan bu robot sensorlaryň we GPS yzarlaýjynyň kömegi bilen üzümi beýleki ösümliklerden tapawutlandyryp, awtomatiki usulda meýdana aýlanyp bilýär. Ýörite düzülen programma arkaly robot gurnalýar.

Bu robotda gün panelleri hem ýerleşdirilendir.

Penjiýew Begenç

S.A.Nyýazow adyndaky TOHU-nyň talyby

Dünýä çempionatyna gatnaşmaga hukuk gazanan ilkinji ýygyndy

 

Ýene-de okaň

Türkmen milli mirasynyň belent sarpasy

“Täze eýýamyň üme dessury” atly döredijilik festiwalynyň döwlet tapgyry geçirildi

Nebitgaz pudagynda türkmen-koreý hyzmatdaşlygy

Ata Watan Eserleri

Teswirle