TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TEHNOLOGIÝA

“Harley Davidson” iň uly bazaryndan çekilýär

Dünýä meşhur motosikl markasy “Harley Davidson” dünýäniň iň uly motosikl bazary bolan Hindistandan çykjakdygyny mälim etdi. “Harley Davidson” bu karara laýyklykda, 2011-nji ýylda açylan Hindistandaky “Bawal” zawodyny ýapar. Hindistan kompaniýanyň her ýylda 17 million motosikl satýan dünýädäki iň uly bazardyr.

“Harley Davidson” “Honda” we Hindistanyň ýerli markasy “Hero” bilen bäsleşmek maksady bilen 2011-nji ýylda Bawalda zawod açdy. Zawodyň ýapylmagy 2 müň adamyň işine we kompaniýanyň 35 sany resmi dillerine şeýle-de kompaniýanyň önümlerini höwes bilen satyn alýan müşderilerine-de öz täsirini ýetirer.

 

Bular hem gyzykly bolup biler!

Göç İdaresinden Türkiye’deki yabancılar için önemli uygulama

Türkmenistan Büyükelçisinden Göç İdaresine Ziyaret

Meşhur sungat işgärleri Ata Watan Türkmenistanda myhmançylykda

Hormatly okyjylarymyz!

Siz şeýle hem, saýtymyza ýerleşdirilen habarlardan gyzgyny bilen “habardar” bolmak üçin biziň aşakda görkezilen jemgyýetçilik torlardaky hasabymyzy yzarlaň!

Resmi  hasaplarymyz:

Bu hasaplarymyza girmek üçin hasaplaryň ady ýazylan gök ýere basyň ýa-da hasaplara degişli suratlara basyň!

Linkedin hasabymyz

Facebook Hasabymyz

Instagram hasabymyz

Twitter hasabymyz

Habarlarymyzy IMO hasabyndan okamak üçin +993 65 80 24 70 belgili telefondan goşulyň

 

 

 

Ýene-de okaň

Kosmos syýahatçylygyna Hytaý hem goşulýar

Geljegiň otlusy tanyşdyryldy

Sagatda 300 pizza taýýarlaýan robot

Teswirle