JEMGYÝET

Harby ýöriş 24-nji iýunda geçiriler

Russiýada 24-nji iýunda 1941-1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan ýeňşiň 75 ýyllygy mynasybetli harby ýöriş geçiriler. Adatça her ýylyň 9-njy maýynda geçirilýän bu ýöriş koronawirus pandemiýasy sebäpli yza süýşürilipdi.

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin sişenbe güni Russiýanyň Goranmak ministri Sergeý Şoýgu bilen geçirilen wideoaragatnaşyk mejlisinde bu barada habar berdi we ministrlige harby ýörişe ýokary guramaçylykly taýýarlyk görmegi tabşyrdy.

Häzirki wagtda bu çäräni ýokary guramaçylykly geçirmek babatda Russiýada  giň gerimli işler alnyp barylýar. Beýik Ýeňşiň 75 ýyllygyna bagyşlanyp geçiriljek harby ýöriş ýatdan çykmajak pursatlara baý bolar.

Ýene-de okaň

Beýik Britaniýanyň daşary işler ministri Aşgabada geldi

Türkmenistan bilen Beýik Britaniýa täze ylalaşyklara gol çekdiler

Beýik Britaniýanyň daşary işler ministri Merkezi Aziýa saparyna başlady

“Galkanyň” hokkeýçileri «Türkmenistanyň at gazanan sport ussady» diýen hormatly ada eýe boldular

“Galkan” – çempion

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň Prezidentiniň täze kitaby Ankarada tanyşdyryldy