TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Harbin halkara buz we gar festiwaly

Hytaý Halk Respublikasynyň demirgazyk-gündogaryndaky Harbin şäherinde “Buz we gar” festiwaly geçirilýär. Indi asylly däbe öwrülen bu festiwala dünýäniň ençeme ýurdunyň jahankeşdelerini özüne çekýär. Bu festiwal  gyş paslyndan geçirilýän dünýäniň iň uly festiwallarynyň biridir. Her ýyl bu festiwaldaky gardan we buzdan ýasalan dürli binagärlik ajaýyplyklaryny görmek üçin 15 million adam gelýär. Festiwalyň geçirilýän meýdançasy 600000 inedördül metre barabar bolup, iň uzyn buzdan ýasalan binanyň beýikligi 46 metrdir. Bu festiwalyň guramaçylyk işlerine her ýyl 10 müň işçi gatnaşýar. Bu ýerde -35 derejede dürli şekiller ýasalýar. Munuň üçin 120 müň kub metr buz we 11 müň kub metr gar ulanyldy.

Bu festiwal diňe bir buz şekilleri bilen däl, eýsem şol şekilleriň adaty bolmadyk şekilleriň yşyklandyrylyşy  bilen tapawutlanýar. Hytaý Halk Respublikasyna gyşda syýahat etmek isleseňiz, buzdan ýasalan ajaýyp şekilleri görmegi duşuňyzdan geçirmäň.

1980-nji ýyldan bäri geçirilip gelinýän bu festiwal 5-nji fewralda tamamlanar.

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Prezidenti Pakistanyň ýolbaşçylaryna gynanç bildirdi

Halkara guramalar Arkadag şäherine gyzyklanma bildirýär

Baş Redaktor

Türkmenistanyň Prezidenti Belgiýanyň Patyşasyny gutlady

Teswirle