BIZNES

Halkara sergide 130-dan gowrak şertnama baglaşyldy

2020-nji ýylyň 12-nji dekabrynda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda baky Bitaraplygymyzyň 25-ýyllygyna bagyşlanan serginiň ýapylyş dabarasy boldy. Bu ýerde Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlarynyň ählisiniň çykyş etmeginde geçirilen dabara degişli ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylary gatnaşdy.

Şu ýylyň 1-nji dekabrynda işe başlan bu serginiň çäklerinde jemi 130-dan gowrak halkara resminamalara we şertnamalara gol çekildi. Olaryň umumy bahasy 62 million ABŞ dollaryna, 1,5 milliondan gowrak ýewro we 2,5 milliondan gowrak türkmen manadyna barabar boldy.

Gol çekilen resminamalaryň 50-ä golaýy halkara guramalarynyň arasynda bolup, olaryň agramly bölegi Türkmenistan bilen Birleşen Milletler Guramasynyň arasynda gol çekilen resminamalardyr.

Şertnama baglaşylan taslamalaryň jemi bahasy 82 million ABŞ dollaryndan gowrak bolup, onuň 70,5 million ABŞ dollary türkmen tarapyndan amala aşyrylmagy göz öňünde tutulýar.

Mundan başga-da, ýurdumyzyň harytlaryny eksporta ýerlemek boýunça jemi bahasy 72,79 million ABŞ dollary bolan 40 sany şertnamalar baglaşyldy.

Durmuş Sahypamyz

Gündelik durmuşa degişli habarlary biz Durmuş sahypamyza ýerleşdirýäris.

Ýene-de okaň

Angliýanyň ilkinji milliarder sazandasy boldy

Ata Watan Eserleri

Türkmen halysynyň baýramyna taýýarlyk görülýär

Türkmenistanda öndürilýän önümler «TIBCO-2024» sergisinde görkezilýär

Aşgabatda azyk önümçiliginiň döwrebap tehnologiýalarynyň halkara sergisi öz işine başlady

Russiýa bilen Merkezi Aziýanyň haryt dolanyşygy 44 milliard dollara deň boldy

Ata Watan Eserleri

USAID 13-nji Merkezi Aziýa söwda forumyny geçirýär