DÜNÝÄ

Halkara şepagat uýalary ýyly

Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasy tarapyndan 2020-nji ýyl Halkara şepagat uýalar ýyly diýip yglan edildi. Ýylyň şeýle atlandyrlymagynyň esasy maksady dünýäniň ähli ýurtlarynda saglygy goraýyş işgärleriniň hünärini we saglygy goraýyş işgärleriniň hyzmatynyň hilini ýokarlandyrmakdan ybaratdyr.

Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasy dünýäde saglyk ulgamyndaky hyzmatlaryň hiliniň has-da ýokarlanmagy babatda köp işleri alyp barýar. Bu ugurdaky käbir seljermelere görä, öňümizdäki 10 ýylyň dowamynda dünýäde 18 million goşmaça lukmanlara zerurlygyň bardygy mälim edildi. Bu babatda Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň bilermenleri şepagat uýalarynyň işini kämilleşdirmek we sanyny artdyrmak  taslamasyny durmuşa geçirmek  boýunça agza ýurtlar bilen hyzmatdaşlygy güýçlendirmegi meýilleşdirýär. Häzirki wagtda Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň Ýewropa býurosyna agza ýurtlarda 7,3 million şepagat uýalary zähmet çekýär. Mundan başga-da, häzirki wagtda dünýäde ähli saglygy goraýyş işgärleriniň 70 göterimini zenanlar düzýär.

Ýene-de okaň

Türkmen elektrik energiýasyny Azerbaýjana ibermegiň mümkinçiliklerine garaldy

Täjigistanyň Prezidenti türkmen wekiliýetini kabul etdi

Azerbaýjanyň SOCAR kompaniýasy Aşgabatda wekilhanasyny açdy

Azerbaýjanyň ykdysadyýet ministri Türkmenistanda saparda bolýar

Ata Watan Eserleri

Türkmen ilçisi Kataryň medeniýet ministri bilen duşuşdy

Alžiriň Ilçisi ynanç hatlarynyň nusgalaryny gowşurdy