TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Halkara resminamalarynyň 95-sine gol çekildi

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň şu ýylyň ýanwar-noýabr aýlarynda alnyp barylýan işleri barada hasabat berildi.

  • Hasabat döwründe Daşary işler ministrliginiň üsti bilen Türkmenistana daşary ýurt wekiliýetleriniň 42-si geldi.
  • Şol döwürde ýurdumyzyň wekiliýetileriniň 87-si daşary ýurtlara iberildi.
  • Göni wideoaragatnaşyk arkaly dürli derejeli duşuşyklaryň we gepleşikleriň 1013-si geçirildi.
  • Türkmenistanyň halkara hyzmatdaşlygynyň hukuk binýadynyň üsti gol çekilen resminamalaryň 95-si bilen ýetirildi.
  • Daşary syýasat edaralarynyň ugry boýunça gatnaşyklar yzygiderli ösdürilýär.
  • Hasabat döwründe bu ugurdaky duşuşyklaryň 43-si geçirildi, şol sanda olaýn görnüşde 36-sy geçirildi.
  • Özara bähbitli söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak boýunça işler yzygiderli alnyp barylýar.
  • Geçen 11 aýyň dowamynda hökümetara toparlarynyň we beýleki degişli düzümleriň mejlisleriniň birnäçesi guraldy.

 

Tehnologiýa Sahypamyz

Tehnologiýa dünýäsinde bolup geçýän wakalar we täze açyşlar bilen gyzyklanmaýan okyjy ýok bolsa gerek!

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugyna täze ýolbaşçy bellendi

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanda Ýokary kazyýetiň başlygy täzelendi

Türkmenistanda täze milli howpsuzlyk ministri wezipä bellendi

Ata Watan Eserleri

Teswirle