Halkara küşt güni

Her ýylyň 20-nji iýulynda “Halkara küşt güni” (International Chess Day) dünýäde  giňden bellenilýär. Bu sene öz gözbaşyny  1924-nji ýylda döredilen  FIDE – Bütindünýä Küşt Federasiýasynyň,  “Halkara küşt gününi” bellemek baradaky  karardan alyp gaýdýar. Şondan soňra 1966-njy ýyldan bäri her ýyl bellenilip geçilýär.

Biz hem şu halkara güni mynasybetli öz ykbalyny küşt bilen ýakyndan baglanyşdyran Türkmenistanyň DIM-niň Halkara gatnaşyklary institutynyň Halkara gatnaşyklary fakultetiniň 1-nji ýyl talyby, FIDE-niň ussady Annagözel Mekanowa bilen söhbetdeş bolduk.

– Annagözel, sizi Halkara küşt güni bilen gutlaýaryn.

– Sag boluň! Men hem öz gezegimde ähli halkymyzy bu baýram bilen gutlaýaryn. Biziň ýurdumyzda sportyň dürli görnüşleri bilen meşgullanmaga uly mümkinçilikler döredilendir. Hormatly Prezidentimiziň sporty ösdürmekde edýän aladalaryň netijesinde, ýaş nesilleriň okuwdan boş wagtlary küşt sporty bilen meşgullanmaklary üçin ähli şertler döredilen. Men hem sportyň bu görnüşine höwäsli bolansoň, çagalygymdan türgenleşip başladym. 8 ýaşymda küşt öwredýän sapaklara ýazyldym. Soňra ýaş gyzlaryň arasynda Türkmenistanyň küşt çempionatlaryna gatnaşyp baýrakly orunlara mynasyp boldym. Men Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi Ejegyz Ýalkanowadan tälim aldym.

Siz ýurdumyzyň 11 gezek çempiony, diňe bir döwletimizde geçirilýän ýaryşlarda däl, daşary ýurtlardaky halkara bäsleşiklerde hem öňe   saýlanmagy başardyňyz. Şol üstünlikleriňiz barada  gürrüň beräýseňiz?

– Elbetde, maňa küşt sportynda Watanymyzyň ýaşyl Tuguny dünýä döwletlerinde belentde harlatmak miýesser etdi. 2014-nji ýylda Russiýa Federasiýasynyň Kazan şäherinde geçirilen II halkara sport festiwalynda 3-nji orna, 2015-nji ýylda Tailandda mekdep okuwçylarynyň arasynda küşt boýunça geçirilen dünýä çempionatynda 1-nji orna, 2016-njy ýylda  Birleşen Arap Emirlikleriniň Abu-Dabi şäherinde geçirilen halkara ýaryşda hem 1-nji orna, 2018-nji ýylda Özbegistan Respublikasynyň Daşkent şäherinde geçirilen Günbatar Aziýa ýurtlarynyň ýetginjekleriniň arasynda geçirilen Aziýa çempionatynda 3-nji orna mynasyp boldum.

Pursatdan peýdalanyp, hormatly Prezidentimiziň biz ýaşlara sportuň dürli görnüşleri bilen meşgullanmaga,  türkmen sportunyň şöhratyny dünýä ýaýmakda, kämil türgenler bolup ýetişmegimize döredip berýän ajaýyp mümkinçilikleri üçin köp alkyş aýdýarys.

Annagözel, beren gürrüňleriňiz üçin köp sag boluň. Size mundan beýläkde sport äleminde uly üstünlikleriň ýaran bolmagyny arzuw edýärin. Göçümiň hemişe ýeňiş getirsin!

  Söhbetdeş bolan: Gunça HAMEDOWA,

Türkmenistanyň  DIM-niň Halkara gatnaşyklary

 institutynyň Halkara žurnalistikasy

fakultetiniň talyby.

 

«Çelsi» Keýn transferine ýakyn

 

 

ÝENE-DE OKAŇ

Kubaly türgen Mihain Lopes Nunýes 4-nji gezek Olimpiýa çempiony boldy. Grek-rim göreşi boýunça ökde türgen Mihain Lopes bu ugurda russýaly türgen Aleksandr Kareliniň rekordyny täzeledi. Karelinde 3 altyn medal bar. Kubaly göreşçi Lopes Tokiodaky Olimpiýa oýunlarynda 130 kilogram agramda çykyş edip, final tutluşygynda gruziýaly türgen Ýakob Kajaýyny ýeňip, özüniň 4-nji Olimpiýa çempionlygyny, ýurdunyň bolsa bu oýunlardaky 2-nji altyn medalyny gazandy. Bu...
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri Raşid Meredow döwlet Baştutanyna Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 75-nji sessiýasynyň 96-njy plenar mejlisinde Türkmenistan tarapyndan öňe sürlen «Koronawirus keseliniň (COVID-19) pandemiýasy we ondan soňky döwürde durnukly ösüş üçin üznüksiz we ygtybarly halkara ulag daşamalary üpjün etmek maksady bilen ulagyň ähli görnüşleriniň arasyndaky arabaglanyşygy berkitmek» atly kararnama seredilendigi barada hasabat berdi. 48...
TÜRKMENISTANYŇ BILIM MINISTRLIGI Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynyň Ulag-logistika ylmy merkezi 2021-2022-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça okuwa KABUL EDÝÄR Kompýuter sowatlylygy: I dereje (Microsoft Office programmalary) — 3 aý; II dereje (Adobe Photoshop, GorelDRAW) — 3 aý; III dereje (AutoCAD) — 3 aý; IV dereje (Programmirleme) — 3 aý. Rus dili: başlangyç dereje — 4 aý; orta dereje — 4 aý. Iňlis dili: başlangyç dereje...
Şu ýylyň 23-nji oýulynda badalga alan tomusky Olimpiýa oýunlarynda sportuň ýeňil atletika ugry boýunça ýaryşlar dowam edýär. Bu ýerde ylgamak, uzak aralyga bökmek, ýokarlygyna bökmek, syrykly bökmek, disK zyňmak ýaly ugurlarda ýaryşlar geçirilip, täze rekordlar gazanylýar. NORWEGIÝALY TÜRGENDEN DÜNÝÄ REKORDY Norwegiýanyň türgeni Karsten Warholm 400 metr aralygy päsgelçilikli bökmek ýaryşynda altyn medal gazanyp, dünýä rekordyny goýdy. Ol bu aralygy 45,94 sekuntda geçmegi...
Özbegistan Respublikasynyň Premýer-ministriniň orunbasary, Maýa goýumlar we daşary söwda ministri Sardor Umurzakowyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýeti iş sapary bilen Türkmenistana geldi. Saparyň barşynda S.Umurzakowyň Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar Berdimuhamedow bilen duşuşygy geçirildi. Taraplar ýokary döwlet derejesindäki ygtybarly syýasy gepleşikler esasynda ilerledilýän döwletara gatnaşyklaryň ösüşiniň ýokary depginini kanagatlanma bilen bellediler. Gepleşikleriň barşynda taraplar ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlarynyň, hususan-da, söwda-ykdysady pudagynyň häzirki...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
859FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar