TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
IŞ ORUNLARY & TENDERLER

Halkara Bäsleşik:Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa döwrebaplaşdyrmak

Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet                    komitetigaramagyndaky teleradio edaralaryny döwrebaplaşdyrmak boýunça HALKARA BÄSLEŞIK          yglan edýär.

Bäsleşige gatnaşmak üçin bellenen tertipde teleradio enjamlaryny getirip gurnamakda tejribesi bolan ýerli we daşary ýurt kompaniýalary çagyrylýar. Ähli gatnaşmak isleýänlere teklip edilýär:

– bäsleşige gatnaşmak üçin gatnaşyjynyňdoly adyny, hukuk derejesini, hasaba alnan ýurduny we rekwizitlerini görkezmek bilen ýazmaça arza berilmeli;

– bäsleşigiňdüzgünleri bilen tanyşmaly:

– tehniki tabşyrygy almaly;

– getiriljek enjamlaryňhili we gelip çykyşy barada degişli resminamalary goşmak bilen täjirçilik teklibi düzüp tabşyrmaly.

Bäsleşik tekliplerine hasaplaşyk hasaba pul serişdeleri geçirilenden soňserediler.

Bäsleşik teklipli bukjalar 2023-nji ýylyň5-nji maýyna, sagat 18:00 çenli kabul edilýär:

 

Salgysy: Aşgabat şäheri, “Türkmenistan” teleradioýaýlymlar merkezi.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri: 44-23-33, 44-22-00, faks: 92-52-42.

 

 

Ýene-de okaň

Bäsleşik:Potratçylary saýlamak boýunça

Ata Watan Eserleri

Parahat -7 ýaşaýyş toplumy: täze ýaşaýyş jaýlary gurlar

Bäsleşik:Maliýe we ykdysadyýet ministrligi

Teswirle