TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
IŞ ORUNLARY & TENDERLER

Halkara Bäsleşik:Saglygy goraýyş we derman senagaty

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi aşakdaky lotlarda görkezilen harytlary satyn almak boýunça öň yglan edilen  Bäsleşikleriň   möhletini uzaldýar.

Lot № 3 — Enäniňwe çaganyňsaglygyny goraýyş ylmy-kliniki merkezi üçin lukmançylyk sarp ediş serişdelerini satyn almak.

Lot № 4 — Merkezi kazyýet lukmançylyk edarasy üçin lukmançylyk sarp ediş serişdelerini satyn almak.

Lot № 5 — «Gaýragoýulmasyz tiz kömek» merkezi üçin lukmançylyk enjamlaryny, sarp ediş serişdelerini hem-de barlaghana reaktiwlerini satyn almak.

Lot № 8 — Ahal welaýatynyňGökdepe etrabynyň Köpetdag geňeşliginiň täze saglyk öýi üçin lukmançylyk enjamlaryny we saglygy goraýyş maksatly serişdeleri satyn almak.

Lot № 9 — Ahal welaýatynyňGökdepe etrabynyň Owadandepe geňeşliginiňtäze saglyk öýi üçin lukmançylyk enjamlaryny we saglygy goraýyş maksatly serişdeleri satyn almak.

Lot № 10 — Ahal welaýatynyňAk bugdaý etrabynyňÖňaldy geňeşliginiňtäze saglyk öýi üçin lukmançylyk enjamlaryny we saglygy goraýyş maksatly serişdeleri satyn almak.

Lot № 11 — Ahal welaýatynyňKaka etrabynyňGowşut geňeşliginiňtäze saglyk öýi üçin lukmançylyk enjamlaryny we saglygy goraýyş maksatly serişdeleri satyn almak.

Lot № 12 — Onkologiýa ylmy-kliniki merkezi üçin lukmançylyk enjamlaryny hem-de lukmançylyk sarp ediş serişdelerini satyn almak.

Lot № 13 — Kardiologiýa ylmy-kliniki merkezli hassahana üçin lukmançylyk sarp ediş serişdelerini satyn almak.

Lot № 14 — Saglygy goraýyş-anyklaýyş merkezi üçin lukmançylyk enjamlaryny hem-de saglygy goraýyş maksatly serişdeleri satyn almak.

Bäsleşik boýunça teklipler şu habaryňçap edilen gününden başlap, 30 (otuz) günüňdowamynda TürkmenistanyňSaglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiňbinasynda kabul edilýär.

 

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 20-nji jaýy.

Habarlaşmak üçin telefon belgisi: 40-04-79.

 

Ýene-de okaň

Bäsleşik:Täze edara binalaryny gurmak boýunça

Bäsleşik:Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi

Bäsleşik:Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi

Teswirle