TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
IŞ ORUNLARY & TENDERLER

Halkara Bäsleşik:Saglygy goraýyş we derman senagaty

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi aşakdaky lotlarda görkezilen harytlary satyn almak boýunça

BÄSLEŞIK yglan edýär

Lot № 17 — Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabynyň Täzeýol geňeşligindäki saglyk öýi üçin lukmançylyk enjamlaryny hem-de saglygy goraýyş maksatly serişdeleri satyn almak.

Lot № 18 — Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäheriniň çäginde täze gurulýan ýaşaýyş jaý we desgalar toplumyndaky saglyk merkezi üçin lukmançylyk enjamlaryny hem-de saglygy goraýyş maksatly serişdeleri satyn almak.

Bäsleşik boýunça teklipler şu habaryň çap edilen gününden başlap, 30 (otuz) günüň dowamynda Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň binasynda kabul edilýär.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 20-nji jaýy.

Habarlaşmak üçin telefon belgisi: 40-04-79.

Ýene-de okaň

Bäsleşik:Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi

Bäsleşik:Türkmenistanyň Merkezi bankynyň açyk görnüşli bäsleşigi

Ata Watan Eserleri

«Parahat-7» ýaşaýyş toplumynda täze ýaşaýyş jaýlary gurlar

Teswirle