TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
IŞ ORUNLARY & TENDERLER

Halkara Bäsleşik:Balkan welaýat häkimligi Esenguly etrap prokuraturasynyň täze edara binasynyň gurluşygyny ýerine ýetirmek üçin potratçylary saýlap almak boýunça

Balkan welaýat häkimligi Esenguly etrap prokuraturasynyň täze edara binasynyň gurluşygyny ýerine ýetirmek üçin potratçylary saýlap almak boýunça  BÄSLEŞIK  yglan edýär

Bäsleşige gatnaşmak üçin Türkmenistanda resmi tertipde bellige alnan edara-kärhanalar we kompaniýalar çagyrylýar.

Bäsleşige gatnaşmak isleýänlerden edilýän talaplar:

— gatnaşyjynyňdoly adyny, hukuk derejesini, Türkmenistanda resmi tertipde bellige alnandygy barada maglumatlary görkezmek bilen, bäsleşige gatnaşmak üçin ýazmaça arza bermek;

— soňky 3 ýylyňdowamynda Türkmenistanda ýerine ýetiren gurluşyk taslamalary barada maglumat;

— edara-kärhananyňmaddy-tehniki binýady barada maglumat;

— hususy kärhanalara TürkmenistanyňSenagatçylar we telekeçiler birleşmesinden kepilnama.

Bäsleşik teklipli bukjalar şu salgyda kabul edilýär:

Balkanabat şäheriniňGurbansoltan eje şaýolunyň14-nji ýaşaýyş jaý toplumynyň14-nji jaýy — welaýat häkimligi.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri: (800222) 2-00-25, 2-00-55.

Ýene-de okaň

Bäsleşik:Täze edara binalaryny gurmak boýunça

Bäsleşik:Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi

Bäsleşik:Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi

Teswirle