TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
IŞ ORUNLARY & TENDERLER

Halkara bäsleşik: oba hojalygy üçin enjamlary getirmek

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi üpjün edijileri saýlamak boýunça öň yglan edilen halkara bäsleşigiň möhletini uzaldýar. Bu barada “Türkmenistan” gazetinde bildiriş çap edildi.

Lot №1 — Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň ýanyndaky Döwlet weterinariýa gullugy üçin zerur bolan, halkara ülňülere laýyk gelýän ýörite awtoulaglary getirmek;

Lot №2 — Halkara ülňülere laýyk gelýän weterinar derman serişdelerini getirmek;

Lot №3 — Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň ýanyndaky Döwlet weterinariýa gullugy üçin zerur bolan, halkara ülňülere laýyk gelýän weterinariýa barlaghana enjamlaryny getirmek;

Lot №4 — Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň ýanyndaky Döwlet weterinariýa gullugy üçin zerur bolan, halkara ülňülere laýyk gelýän anyklaýyş serişdelerini we himiki reagentleri getirmek;

Lot №5 — Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Daşky gurşawy goramak gullugy üçin zerur bolan, halkara ülňülere laýyk gelýän ýörite awtoulaglary getirmek;

Lot №6 — Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Daşky gurşawy goramak gullugy üçin zerur bolan, halkara ülňülere laýyk gelýän barlaghana enjamlaryny we ölçeg gurallaryny getirmek;

Lot №7 — Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Daşky gurşawy goramak gullugy üçin zerur bolan, halkara ülňülere laýyk gelýän anyklaýyş serişdelerini we himiki reagentleri getirmek.

Gyzyklanýan taraplar gatnaşyjynyň doly adyny, hukuk derejesini, hasaba alnan ýurduny we aragatnaşyk telefonlaryny görkezýän maglumatlar bilen bäsleşige gatnaşmak üçin ýazmaça arza bermeli. Pul serişdelerini geçirmek üçin hasap arza tabşyrylanda berilýär.

Bäsleşik tekliplerine hasaplaşyk hasabyna pul serişdeleri geçirilenden soň serediler.

Bäsleşik resminamalarynyň bukjalary möhür bilen tassyklanan, doly bäsleşik teklibi bilen bir möhürlenen bukjada kabul ediler. Bäsleşik teklipli bukja resminamalaryň bukjasynda görkezilen sanawa laýyklykda düzülmelidir.

Bäsleşik resminamalarynyň bukjasynda sowalnamanyň elektron görnüşi, şertnamanyň esasy şertleri («Word» görnüşinde) hem-de tehniki we ykdysady spesifikasiýa («Excel» görnüşinde) bolmaly.

Bäsleşige gatnaşmak üçin ýüztutmalar Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 92-nji jaýynda sagat 9:00-dan 17:00-a çenli kabul edilýär.

Bäsleşik teklipli bukjalar şu habar çap edilenden soň, 30 iş gününiň dowamynda kabul edilýär.

Giňişleýin maglumat almak üçin şu telefon belgilerine jaň edip bilersiňiz: 44-77-47; 44-78-30; 94-12-04.

Elektron salgysy: minagri@online.tm

 

Üns beriň! döwlet kärhanalary ynançly dolandyrmaga berilýär

 

Ýene-de okaň

«EKSPO — 2025» üçin bäsleşik

Le­bap we­la­ýa­ty­nyň döwrebap şäherçeleri üçin gurluşyk işleri

Ata Watan Eserleri

Jemgyýetçilik kabul edişligi

Teswirle