TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Halk ýazyjymyz Hudaýberdi Diwangulyýew aradan çykdy

Türkmenistanyň halk ýazyjysy Hudaýberdi Diwangulyýew aradan çykdy. Dürli powestleriň we romanlaryň awtory bolan ýazyjy döreden ençeme eserleri bilen edebiýat muşdaklarynyň hem-de okyjylar köpçüliginiň söýgüsini gazandy. Ýurdumyzyň gazet-žurnallarynda dürli wezipelerde zähmet çeken H.Diwangulyýew “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynda hem öz makalalary bilen çykyş etdi.

H.Diwangulyýew 1941-nji ýylyň 18-nji iýulynda Daşoguz welaýatynyň Ýylanly etrabynyň (häzirki Gurbansoltan eje adyndaky) Arap  obasynda dünýä indi.

Ýene-de okaň

Türkmenistan Hazarýaka döwletleri bilen ulag hyzmatdaşlygyny ösdürmäge taýýar

Moskwada II Hazar ykdysady forumy geçirilýär

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň Prezidenti hatyra çäresine gatnaşdy

Teswirle