TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Haj parzy üçin gitjekleriň sany belli boldy

Şu ýyl Saud Arabystany daşary ýurtlardan hem haj parzy üçin raýatlary kabul etmegi meýilleşdirýär. Şonuň çäklerinde Türkiýe Respublikasynda hem haj parzy üçin gitjekleriň sany kesgitlendi. Türkiýeden şu ýyl haj parzy üçin 37 müň 770 adamyň gitmegine garaşylýar.

Türkiýäniň Din işleri boýunça ýolbaşçysy Prof. Dr. Ali Erbaş zyýarat kwotasy barada beýanat berdi. Prof. Dr. Ali Erbaş: “2022-nji ýylda biziň ýurdumyzdan zyýarata gitjek zyýaratçy dalaşgärleriň kwotasy kesgitlendi. Doganlarymyzyň 37 müň 770-si 2022-nji ýylda haj parzy üçin mukaddes ýerlere zyýarata gider” – diýdi.

Saud Arabystanynyň Haj we umra ministrligi haj parzy üçin rugsat edilen 1 million zyýaratçynyň agramly bölegini daşary ýurtlularyň tutjakdygyny mälim etdi.

Berlen maglumata görä, daşary ýurtlardan barjak zyýaratçylar umumy zyýaratçylaryň 85 göterimini tutar. Soňky 2 ýylyň dowamynda pandemiýa sebäpli daşary ýurtlardan zyýaratçylar kabul edilmändi.

Haj parzy üçin ýüz tutjaklar 65 ýaşdan kiçi bolmalydyr. Sanjym edilen bolmalydyr. Şeýle hem daşary ýurtly zyýaratçylardan 72 sagatlyk PSR barlag netijenamasy talap ediler.

 

 

ABŞ 90 ýurda syýahat etmäge rugsat berdi

Ýene-de okaň

«Belawiýa» awiakompaniýasy Türkmenistana uçar gatnawlaryny artdyrdy

Şäherara awtobus petekleriniň onlaýn satuwy

Daşoguzda täze saglyk öýi açyldy

Teswirle