TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
PEÝDALY MASLAHAT

Haçapury

Gerekli önümler:

Hamyry üçin:

2 bulgur ýyly süýt

1 nahar çemçesi şeker tozy

1-2 bulgur zeýtun ýagy

1 sany pakmaýa

1 çaý çemçesi duz

4-5 bulgur un

Içi üçin:

100gr peýnir (duzly)

100gr süzme peýnir

1-2 bulgur gyrgyçdan geçirilen ereme peýniri

1 sany ýumurtga

1 nahar çemçesi mesge

Taýýarlanyşy:

Bir tabaga ýyly süýt, gury hamyrmaýa, zeýtun ýagy we şeker garmaly. Uny we duzy ýuwaş-ýuwaşdan goşup, garyşdyryp başlaň. Hamyr gatylaşyp başlanda, ony tabaga alyp, 4-5 minut ýugurmaly. Eliňize ýapyşmajak ýumşak hamyr bolýança, un näçe gerek bolsa goşuň. Ýugrulan hamyryňyzyň tekiz we çeýe yzygiderliligi bar bolsa, ony hamyr gabyna salyň. Berkidiji (streç) ýa-da polotensa bilen örtüň we otag temperaturasynda 1 sagat saklamaly. Hamyr saklanan wagty, peýnir garyndysyny taýýarlaň. Ähli peýnirleri owradyň. Hamyry 4 deň bölege bölmeli we togalamaly. Tagtamyzy ýeňil un sepip, hamyry ýarym dýuým galyňlykda ýaýmaly. 2-3 nahar çemçesi peýnir garyndysyny ortasyna ýerleşdirmeli. Pide ýasaýşyňyz ýaly gyralaryny epiň we iki ujuny hem epiň. Ýagsyz kagyz bilen örtülen çörek bişirilýän tabanyň üstünde goýuň we otag temperaturasynda ýene 15 minut fermentlemeli. Gowy gyzdyrylan 190 dereje peçde 20-30 minut töweregi bişirmeli. Gyralaryny we ýokarsyny peçden çykan badyna ýag bilen ýaglaň. Isleseňiz ýumurtganyň sarysyny goşuň. Pidäniň gapdalyndan alyp, eredilen peýnire batyryp, haçapuryňyzdan lezzet alyň. Işdäňiz açyk bolsun!

“S7”: şu gün biletler Türkmenabat howa menzilinde satylar

Ýene-de okaň

Aşgabat şäheri boýunça awtoulaglary resmileşdirmek üçin nokatlaryň ýerleşýän salgylary

Ata Watan Eserleri

Sürüjilik şahadatnamasyny çalyşmaklyk üçin gerekli resminamalaryň sanawy

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň raýatlaryna pasport resmileşdirmek üçin talap edilýän resminamalar

Ata Watan Eserleri

Teswirle