TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Habib Nurmagomedowyň kakasy aradan çykdy

UFC ugry boýunça garyşyk başa-baş göreş babatda çempionlyk derejesiniň eýesi russiýaly türgen Habib Nurmagomedowyň kakasy Abdulmanap Nurmagomedowyň aradan çykandygy mälim edildi. Metbugat gulluklarynyň habar bermegine görä, sepsis we beýni ganamasy ölümiň sebäbi bolandygy aýdylýar.

Bu kyn gününde Habib Nurmagomedowa Russiýanyň Prezidenti Wladimir Putin, Russiýanyň futbol boýunça milli ýygyndysynyň tälimçisi Stanislaw Çerçesow, Habib bilen tutluşyk geçiren meşhur türgenleriň biri Konor Makgregor we beýleki köp sanly şahsyýetler gynanjyny we duýgudaşlygyny bildirdiler.

Abdulmanap Nurmagomedow Habib Nurmagomedowyň kakasy hem-de tälimçisidir. Ol aprel aýynyň ahyryndan bäri hassahanada bejergi alýardy. Ilkibaşda koronawirusa hem ýolugandygy mälim edilipdi. Ýüregini operasiýa hem edendiklerine garamazdan, Abdulmanap Nurmagomedowy halas etmek başartmady.

Abdulmanap sportuň köp görnüşinde ökde bolsa-da, küşt oýnamagy gaty gowy görýän eken. 2018-nji ýylda ogly meşhurlyk gazanyp başlandan soňra Russiýanyň Prezidenti Wladimir Putin bilen hem duşuşygy boldy.

Abdulmanap Nurmagomedow 27 dünýä çempionyny ýetişdirdi. Onda gaty ýönekeý ýörelgeler bardy: hormat, tertip-düzgün we jogapkärçilik.

Ýene-de okaň

Türkmen halysynyň baýramy giňden bellenilýär

Türkiýede prezident saýlawlarynyň ikinji tapgyry geçirilýär

Türkmenistanyň wekiliýeti Newa halkara ekologiýa kongresine gatnaşdy

Ata Watan Eserleri

Teswirle