TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Gazagystan Sian şäheriniň portunda logistika merkezini döreder

“Merkezi Aziýa – Hytaý” sammiti mynasybetli Gazagystanyň, Özbegistanyň, Täjigistanyň we Gyrgyz Respublikasynyň Prezidentleri Hytaý Halk Respublikasyna döwlet saparyny amala aşyrýarlar. Eýýäm Gazagystanyň, Täjigistanyň we Gyrgyz Respublikasynyň Prezidentleri Hytaýyň Sian şäherine bardylar.

Şu gün 70 ýaş ýubileý toýuny belleýän Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpin bilen gepleşikler geçirdi. Gazak Prezidentiniň metbugat gullugynyň habar bermegine görä, duşuşykda ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn hyzmatdaşlyk gatnaşyklary ara alnyp maslahatlaşyldy.

Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew saparynyň çäklerinde Hytaýyň iri kompaniýalarynyň wekilleri bilen duşuşar. Şeýle hem Hytaýyň Sian şäheriniň gury portunda Gazagystanyň logistika merkeziniň gurluşygyna badalga bermek dabarasyna gatnaşar.

Şeýle hem Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew “Merkezi Aziýa – Hytaý” sammitine gatnaşyp, mundan başga-da, Sian şäherinde Gazagystanyň Baş konsullyk edarasynyň dabaraly açylyş çäresine gatnaşar.

2022-nji ýylda Gazagystan bilen Hytaýyň söwda dolanyşygy 31 milliard dollardan gowrak boldy. Ýakyn geljekde bu görkezijini 35 milliard dollara ýetirmek meýilleşdirilýär. 2030-njy ýylda bolsa, söwda dolanyşygyny 40 millird dollara ýetirmek maksat edinilip goýuldy.

Geçen ýyl Gazagystan bilen Hytaýyň arasyndaky oba hojalyk önümleri boýunça özara söwda dolanyşygy  780 million dollardan gowrak boldy.

Ýene-de okaň

Hormatly Prezidentimiz Türkiýäniň Prezidentiniň wezipä girişmek dabarasyna gatnaşdy

Bütindünýä welosiped güni mynasybetli Türkmenistanyň Gazagystan Respublikasyndaky Ilçihanasy köpçülikleýin welosiped ýörişini gurady

Ärdoganyň wezipesine girişmek dabarasy geçiriler

Teswirle