TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
MEDENIÝET

“Gyzyl kürte” filmi rus kino muşdaklaryna hödürlener

 Şu ýyl bellenilen 1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Beýik Ýeňşiň 77 ýyllyk şanly toýunyň öňüsyrasynda premýerasy bolan “Gyzyl kürte” atly çeper filminiň at-owazasy dünýä dolýar. Türkmen kino muşdaklarynyň hem söýgüsini gazanan bu film golaýda Türkiýe Respublikasynda geçirilen kino forumda görkezildi.

Täze gelip gowşan habara görä, Oguzhan adyndaky «Türkmenfilm» birleşiginiň režissýory Sahysalyh Baýramow tarapyndan surata düşürilen “Gyzyl kürte” filmi Russiýa Federasiýasynda geçiriljek halkara festiwala saýlanyp alyndy.

Şu ýylyň 12-17-nji awgusty aralygynda Russiýa Federasiýasynyň Ýekaterinburg şäherinde halkara kino festiwaly geçiriler. Şol festiwalyň maksatnamasyna Türkmenistandan “Gyzyl kürte” filmi hem girizildi.

Bilşiňiz ýaly, «Gyzyl kürte» atly çeper filmde uruş ýyllarynda tylda ýar ojagyny saklap gelen bir zenanyň ömrüniň ahyryna çenli kürtesini başyndan aýyrman ýaşandygy bilen baglanyşykly waka janlandyrylýar.

Türkmen we türk tomaşaçylaryň gyzgyn söýgüsini gazanan täze «Gyzyl kürte» çeper filmini halkymyza mahsus bolan milliligi, türkmen zenanynyň ýar ojagyna wepalylygyny açyp görkezýän kämil eser hasaplamak bolar.

Mälim bolşy ýaly, “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnaly hökmünde «Gyzyl kürte» çeper filminiň tanyşdyrylyş dabarasyny halk köpçüligine ýetirdi. Şeýle hem halkara žurnalymyzyň “Atavatan TV Youtube” kanalynda «Gyzyl kürte» çeper filminiň aktýordyr ssenariýaçylary bilen gyzykly gepleşik ýazgy edilip, köpçülige hödürlendi.

Ýene-de okaň

«Çalsana, bagşy!» bäsleşiginiň Daşoguz welaýat tapgyry geçirildi

Ata Watan Eserleri

“Titanikden” öňe saýlanan film

Ata Watan Eserleri

Halkara pişik güni: pişiker barada gyzykly maglumatlar

Ata Watan Eserleri