TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý jemgyýetleriniň Halkara Federasiýasy

2019-njy ýylyň 12-nji fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde, Aşgabada iş sapary bilen gelen, Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý jemgyýetleriniň Halkara Federasiýasynyň Merkezi Aziýa sebiti boýunça sebitleýin edarasynyň baştutany Baýarmaa Luntanyň ýolbaşçylygyndaky wekilýet bilen duşuşyk geçirildi.

Duşuşygyň başynda, h-m Luntan Türkmenistanyň Hökümetine GH we GÝJHF bilen netijeli hyzmatdaşlygy ýola goýany üçin öz minnetdarlygyny aýtdy. Şeýle hem, sebitleýin edarasynyň başlygy ynsanperwer kömegi hem-de ösüş ugurlarynda hökümetler bilen hyzmatdaşlygyny belläp geçmek bilen, GH we GÝJHF-nyň Merkezi Aziýadaky ähmiýeti barada aýtdy. Soňra, taraplar Türkmenistan bilen GH we GÝJHF-nyň arasyndaky hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de giňeltmek bilen bagly soraglary ara alyp maslahatlaşdylar.

Öňki maslahatlaşmalary nazara almak bilen, adatdan daşary ýagdaýlarynyň ýüze çykma howpyny azaltmak, klimatyň üýtgemegi, şeýle hem parahatçylygyň we zorsuzlyk medeniýetde işleşmek ýaly ugurlarda hyzmatdaşlygy giňeltmek baradaky soraglar bellenip geçildi. Şu nukdaý-nazardan, taraplar 2015-nji ýylda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň ylalaşygy boýunça taýýarlanylan Türkmenistanyň Hökümetiniň, Türkmenistanyň Milli Gyzyl Ýarymaý jemgyýetiniň we GH we GÝJHF-nyň arasyndaky hyzmatdaşlyk baradaky Çarçuwaly ylalaşygy aýratyn hem belläp geçdiler.

Mundan başga-da, gepleşikleriň çäklerinde, taraplar GH we GÝJHF-nyň Merkezi Aziýadaky ynsanperwer işinde we başga ugurlarynda Türkmenistanyň Hökümetiniň goldawyny ara alyp maslahatlaşdylar.

Ýene-de okaň

Türkmenistan-Russiýa: ylalaşyklaryň toplumyna gol çekiler

Türkmenistanyň Prezidenti Sadyr Žaparowy doglan güni bilen gutlady

Türkmenistanyň daşary işler ministriniň Azerbaýjana sapary

Teswirle