TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SIZDEN GELENLER

Gyzykly matematika

 • Alymlar tarapyndan iň gadymy matematiki eser Swazilendde tapylýar.
 • Ilkinji aýal matematik Aleksandriýaly Gipatiýadyr. Ýagny, şol döwürde diňe erkekler alymdy. Şol wagtlar aýallar hatda okamagy hem bilmeýärdiler.
 • XVI asyryň ortalarynda Angliýaly matematik Robert Rekord tarapyndan ilkinji gezek ,,=’’ (deňdir) belgisi ulanylýar. Robert Rekord her gezek ,,=’’  belgisi deňlemelerde “deň” sözüni ýazmakdan ýadanlygy sebäpli ulanýar.
 • «π» (Pi) belgisini miladydan öňki VI asyrda hindi matematigi Budhaýan tarapyndan oýlanyp tapylýar.
 • Kwadrat deňlemeler hindi matematigi tarapyndan biziň eramyzyň VI asyrynda döredilipdir.
 • Goşmagyň we aýyrmagyň ilkinji alamatlary 500 ýyl gowrak mundan öň edebiýatda ýüze çykdy.
 • Häzirki wagtda iň uly san sentilliondyr. Bu birlik we alty ýüz noldan durýar.
 • “Matematika” sözi grekçe “matemadan” gelip çykyp, bu “öwretmek”, “ylym”, “gözleg” manylaryny aňladýar.
 • Bütindünýä matematika güni 6-njy martda bellenilýär.
 • Taý dilinde 5-nji belgä “ha” diýilýär, käbir taýlar klawiaturasyna 555 ýerine “ha ha ha” diýip ulanylýar.
 • Rim sanlarynda ýazyp bolmaýan ýeke-täk san ,,0’’ – dyr. Gadymy rimliler ,,0’’ sanyň ýerine “nulla” sözüni ulandylar.

Taýýarlan Şatlyk PYGAMOW,

Türkmen oba hojalyk institutynyň mugallymy.

 

Ýene-de okaň

Döwletli maslahatyň döwletli gadamlary

Ata Watan Eserleri

Watançy Nesilleri Terbiýelemek Milli Terbiýeçiligiň Esasydyr

Baş Redaktor

Çagalar bagynda baýramçylyklaryň guralyşy

Baş Redaktor

Teswirle